เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

สำนักการช่าง

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ควบคุมการดำเนินการปฏิบัติงานส่วนการโยธา งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ นำ้มันเชื้อเพลิง การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนำ้เสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๑ ฝ่าย กับ ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
             ๓. ส่วนการโยธา
ซึ่งในฝ่ายและแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
                 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 : : งานสารบรรณ
                 : : งานรับเรื่องราวขออนุญาต ออกใบอนุญาต และคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
                 : : งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
                 : : งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                 : : งานควบคุม จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์
                 : : งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                 : : งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
                 : : งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                 : : งานด้านการบริหารงานบุคคล
                 : : งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                 : : งานสวัสดิการ
                 : : งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ
                 : : งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
                 : : งานจัดเก็บรายได้
                 : : งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
                 : : งานการเงินและบัญชี
                 : : งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
                 : : งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                 : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพกับสภาวะการขยายความเจริญเติบโตของเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                ๒.๑ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคารและงานผังเมือง
                    ๒.๑.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบคำนวณด้านวิศกรรม สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    : : งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานตรวจสอบออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม กฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                    : : งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๓ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    : : งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
                    : : งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน
                    : : งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    : : งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ พ.ร.บ.วิชาวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.๒๕๐๘ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                    : : งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
                    : : งานตรวจสอบโครงพัฒนาผังเมือง
                    : : งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
                    : : งานจัดทำผังเมืองรวม
                    : : งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                    : : งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
                    : : งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผังเมือง
                    : : งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
                    : : งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                    : : งานแผนที่ภาษี
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๓. ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายช่างสุขาภิบาล
                 ๓.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะและงานสวนสาธารณะ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดนำ้เสีย งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมจราจร
                    ๓.๑.๑ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
                    : : งานซ่อมบำรุงรักษา ถนน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    : : งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                    : : งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                    : : งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๒ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ป้ายถนน ป้ายบอกทาง และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    : : งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
                    : : งานควบคุมดูแลสถานที่
                    : : งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                    : : งานไฟฟ้าสาธารณะ
                    : : งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                    : : งานด้านก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
                    : : งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๓ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
                    : : งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    : : งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
                    : : งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                    : : งานดูแลบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ พันธุ์ไม้ต่างๆ
                    : : งานจัดทำประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ต่างๆ
                    : : งานเพาะชำพันธ์ุกล้าไม้
                    : : งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธ์ุไม้ต่างๆ
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๔ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
                    : : งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
                    : : งานปฏิบัติงานกระบวนการเก็บเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
                    : : งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง
                    : : งานอาคารและสถานที่
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๕ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดนำ้เสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบระบบบำบัดนำ้เสียสำหรับอาคาร โรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ
                    : : งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายนำ้ทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายนำ้ฝน หรือน้ำทิ้ง
                    : : งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดนำ้เสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดนำ้เสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนำ้ทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
                    : : งานวิจัยและประเมินผลการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดนำ้เสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขอ
                     : : อนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน
                    : : งานรับนำ้เสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบำบัดนำ้เสียเข้าระบบบำบัดนำ้เสีย
                    : : งานตรวจสอบระบบบำบัดนำ้เสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยนำ้เสีย ทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยนำ้ทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต
                    : : งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมนำ้เสียหรือนำ้ทิ้ง การตรวจสอบเอกสารรวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
                    : : งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมนำ้เสีย นำ้ทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อต่อเชื่อม
                    : : งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดนำ้เสีย
                    : : งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดนำ้เสีย ท่อนำ้เสีย ท่อระบายน้ำ น้ำฝน ท่อระบายนำ้โสโครก และท่อนำ้ทิ้ง
                    : : งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดนำ้เสีย การทำความสะอาดล้างลอกท่อรางระบายนำ้เสีย นำ้ฝน หรือนำ้ทิ้ง
                    : : งานตักขยะในบ่อสูบนำ้เสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
                    : : งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนำ้จากโรงบำบัดนำ้เสียและแหล่งนำ้ตามธรรมชาติและแหล่งนำ้ต่างๆ
                    : : ควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดนำ้เสียจากโรงบำบัดนำ้เสียในนำ้เสียจากแหล่งอื่นๆ
                    : : ควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆ ในระบบบำบัดนำ้เสีย
                    : : การควบคุมการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพนำ้เสีย นำ้ทิ้งจากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๖ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    : : งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    : : งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    : : งานควบคุมการใช้นำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
                    : : งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๗ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : :  ศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
                    : :  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน
                    : :  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบจราจร และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
                    : :  การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ การออกแบบการจราจร เช่น การขยาย การเชื่อมทาง การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
                    : : การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบกและทางนำ้ การควบคุมการจอดรถยนต์
                    : : การเสนอแนะมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร
                    : : การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรอันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
                    : : การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัยการจราจร มาดำเนินการร่วมกันอันจะเน้นการวางระบบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
                    : : การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
                    : : การซ่อมบำรุงรักษา จัดทำและติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ของทางและอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  

                    


      
 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์

สไลด์ประชาสัมพันธ์

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Login Form