เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กองสวัสดิการสังคม

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง
เร่รอน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน  2 ฝ่าย  ประกอบด้วย

 1. งานธุรการ
 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน

      ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้

 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย  และงานดังต่อไปนี้
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวย      ความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ   
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานการเงินและพัสดุ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานบริหารบุคคล
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของกอง
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
 • งานสวัสดิการของพนักงานลูกจ้าง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ 
  งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา 

           2.1  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
 • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
 • งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวและโรคเอดส์
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
 • งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
 • งานควบคุมหอพักเอกชน – สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            2.2  งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
 • งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งเร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
 • งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
 • งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และการช่วยเหลือเด็กและ              เยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
 • งานส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและ              กิจการสตรีและคนชรา
 • งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
 • งานให้คำปรึกษา และแนะนำแก่เด็กและเยาวชน สตรี คนชรา ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาศักยภาพชุมชน  และงานพัฒนาอาชีพ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

            3.1  งานพัฒนาศักยภาพชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
 • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ
 • งานส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และการ              สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
 • การพัฒนาผู้นำชุมชน เครือข่าย องค์กรชุมชน
 • งานจัดทำข้อมูลชุมชน การประสานความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลชุมชน กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
 • งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน และการนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน 

           3.2  งานพัฒนาอาชีพ – ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 • งานจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม               ประเพณีท้องถิ่น 
 • งานส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 • การส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
 • งานส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
                    1138515639 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
                    1138515639 งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                    1138515639 งานประสานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
                    1138515639 งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                    1138515639 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                    1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                    1138515639 งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
                    1138515639 งานการเงินและบัญชี และการพัสดุ
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานทันตสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม
               ๒.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    1138515662 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                    1138515662 งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                    1138515662 งานสุขาภิบาลโรงงาน
                    1138515662 งานอาชีวอนามัย
                    1138515662 งานฌาปนกิจ
                    1138515662 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงานสุขาภิบาลฯ
                    1138515662 งานวางแผน จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขฯ ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแผน
                    1138515662 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515662 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลดำเนินงาน
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๒ งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
                    1138515697 งานจัดทำแผนงาน /โครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสาธารณุขอำเภอ , จังหวัด
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียนรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    1138515697 งานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๓ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานพัฒนาและทำความสะอาดที่สาธารณะ
                    1138515756 งานกวาดถนนและเก็บขนมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ
                    1138515756 งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
                    1138515756 งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                    1138515756 งานวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ประสานแผนรวบ รวมแผนในส่วนของงาน
                    1138515756 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515756 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๔ งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานวางแผนโครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านทันสาธารณสุข
                    1138515639 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการรวมทั้งรูปแบบการจัดการจัดบริการทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานทันตกรรมบำบัดและทันตกรรมป้องกัน
                    1138515639 งานเผยแพร่วิชาการและอบรมทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๕ งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
                    1138515662 กำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา การเก็บรักษา การเบิกยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
                    1138515662 งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๖ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
                    1138515697 งานวางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานตามแผน
                    1138515697 งานสาธารณสุขเคลื่อนที่
                    1138515697 งานเวชระเบียนและสถิติ
                    1138515697 งานปฐมพยาบาล ฉีดยา ทำแผน ฯลฯ
                    1138515697 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมในส่วนของงาน
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสารจัดทำระเบียบรายงาน
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
               ๓.๑ งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
                    1138515756 งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานประเมินผล
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๒ งานส่งเสริมคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515639 งานด้านสุขศึกษา
                    1138515639 งานอนามัยแม่และเด็ก
                    1138515639 งานวางแผนครอบครัว
                    1138515639 งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
                    1138515639 งานโภชนาการ
                    1138515639 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน (งานสาธารณสุขมูลฐาน)
                    1138515639 งานสุขภาพจิต
                    1138515639 งานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
                    1138515639 งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
                    1138515639 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
                    1138515639 งานวางแผน/โครงการ ประสานแผนการส่งเสริมคุณภาพ
                    1138515639 งานข้อมูลข่าวสารและจัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515639 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๓ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
                    1138515662 งานคลินิกรักษาสัตว์ และควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ทั้งในและนอกสถานที่
                    1138515662 งานควบคุมการจำหน่ายเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                    1138515662 งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
                    1138515662 งานชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวังโรคติดต่อสู่คนที่เกิดจากสัตว์ และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ ที่เสียงต่อการติดโรคสัตว์
                    1138515662 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515662 งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสัตวแพทย์
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๔ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
                    1138515697 งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค
                    1138515697 งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
                    1138515697 งานควบคุมและกำจัดแมลงและพาหะนำโรค
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515697 งานวางแผน/โครงการ และประสานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               


๓.๕ งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์และจัดทำโครงการป้องกันยาเสพติด
                    1138515756 งานสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในการบำบัดรักษา
                    1138515756 งานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สมัครใจ)
                    1138515756 งานติดตามผลการรักษาผู้ป่วยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
                    1138515756 งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยและครอบครัว/ชุมชน
                    1138515756 งานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการจัดสรร
เงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย

 1. งานธุรการ
 2. ฝ่ายบริหารงานคลัง
 3. ฝ่ายพัฒนารายได้
 4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกอง ดังต่อไปนี้

- จัดทำเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล

- ร่าง โต้ตอบ บันทึก  ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์/ตรวจทานหนังสือ

- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณของกองคลัง

- จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก

- ดูแลรักษาสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ

- จัดทำบันทึกซื้อ/จ้างทุกประเภทของกองคลัง

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการต่าง ๆ

- จัดทำการโอนเงินงบประมาณของกองคลัง

- รับ-ส่ง หนังสือราชการทุกประเภท

- รายงานอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างของกองคลังและการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทำคุณประโยชน์ของพนักงานกองคลัง

- ควบคุมการใช้รถยนต์ของกองคลัง

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมและ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี และงานสถิติการคลัง

    2.1 งานบริหารงานคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- หน้าที่เกี่ยวกับรวบรวมระเบียบต่าง ๆ เก็บและค้นหาระเบียบ สำเนา ดูแลรักษา  

- ควบคุมการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

     2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของหน่วยงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)     

          - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุและเครื่องหมายประจำทรัพย์สิน

- จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภท

- จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างทุกวิธี

- จัดทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง รวมทั้งแก้ไขสัญญา

- จัดทำทะเบียนคุมสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

- ดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพัสดุ

- ตรวจสอบหลักประกันเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน

- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2.3 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตรวจสอบฎีกา ใบสำคัญ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงินและการก่อหนี้ผูกพัน
- งานการรับเงินนำส่งเงินการโอนเงินงบประมาณ
- งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท

- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ

- งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน

- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- จัดทำบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน

- จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ระบบรายจ่าย ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพัน   การเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา รายงาน และทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2.4 งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
- งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี  และรายงานอื่น ๆ 

- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำทะเบียนควบคุมงบประมาณรายจ่าย

- งานจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม และอื่น ๆ

- งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน

- งานเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

             ใบสำคัญจ่าย

- จัดทำรายงานทางการเงิน รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และสถิติต่าง ๆ

- จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ

- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

- งานจัดทำเช็คเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน, จัดทำใบถอนเงินฝากธนาคาร  และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน - จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีและ     ทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงาน

- งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ

 1. ฝ่ายพัฒนารายได้ หน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้  และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  

     3.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ   

  งานจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล

- งานวางแผนจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้

- งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

- ติดตาม เร่งรัดและวางแผนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

- งานประเมินและจัดทำหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และรายได้อื่น

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

- งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด

- วางแผนเสนอแนะการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

- จัดทำประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.2 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี        คำอุทธรณ์ของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

- งานพิจารณาการประเมิน และกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

- งานประเมินภาษีและแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 

- งานจัดเก็บและรับชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

- จัดทำฐานรายละเอียดผู้ชำระภาษี (ก.ค.1) จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ภาษี (ก.ค.2) จัดทำ   รายละเอียดผู้ชำระรายได้อื่น (ก.ค.3) จัดทำรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่น (ก.ค.4)

- บันทึกข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายในทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)   ของผู้เสียภาษีแต่ละราย

- จัดทำใบนำส่งเงินพร้อมนำส่งเงินทุกวัน

- จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี

- เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่ยังมิได้ตรวจสอบ

- จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุก     ประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆ

- งานดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล

- เร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และลูกหนี้ภาษี ค่าธรรมเนียม และ      รายได้อื่นที่ค้างชำระ

- งานจดทะเบียนพาณิชย์

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 1. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมและ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ    งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

4.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- จัดทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งระบบเอกสารและระบบสารสนเทศ

- ปรับปรุงแก้ไข รายการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน 

- สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน เพื่อปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและ     ทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำรายงานผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำเดือน

- สำรวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบข้อมูลโรงงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงาน และโรงงานทั่วไป   รวมทั้งการแจ้งหยุดผลิตของผู้ประกอบการเพื่อนำมาปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียน   ทรัพย์สิน

- การคัดลอกข้อมูลที่ดินพร้อมทั้งหารหัสประจำแปลงที่ดิน

- ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,6,7,13,17)

- จัดทำรายงานตามแบบ 2/1

- จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

- ประสานงานกับที่ดินเพื่อคัดลอกข้อมูลที่ดิน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    4.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- ให้บริการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการค้นหาตำแหน่งข้อมูล

- บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระภาษี

- บริการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน

- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ประชาสัมพันธ์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- การจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มสาระบบ 

- รับคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภ.ด.ส.3)

- ตรวจสอบกรณีที่ผู้ประกอบการแจ้งหยุดกิจการ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน ผู้ประกอบการ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
                    1138515639 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
                    1138515639 งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                    1138515639 งานประสานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
                    1138515639 งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                    1138515639 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                    1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                    1138515639 งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
                    1138515639 งานการเงินและบัญชี และการพัสดุ
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานทันตสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม
               ๒.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    1138515662 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                    1138515662 งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                    1138515662 งานสุขาภิบาลโรงงาน
                    1138515662 งานอาชีวอนามัย
                    1138515662 งานฌาปนกิจ
                    1138515662 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงานสุขาภิบาลฯ
                    1138515662 งานวางแผน จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขฯ ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแผน
                    1138515662 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515662 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลดำเนินงาน
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๒ งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
                    1138515697 งานจัดทำแผนงาน /โครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสาธารณุขอำเภอ , จังหวัด
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียนรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    1138515697 งานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๓ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานพัฒนาและทำความสะอาดที่สาธารณะ
                    1138515756 งานกวาดถนนและเก็บขนมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ
                    1138515756 งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
                    1138515756 งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                    1138515756 งานวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ประสานแผนรวบ รวมแผนในส่วนของงาน
                    1138515756 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515756 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๔ งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานวางแผนโครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านทันสาธารณสุข
                    1138515639 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการรวมทั้งรูปแบบการจัดการจัดบริการทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานทันตกรรมบำบัดและทันตกรรมป้องกัน
                    1138515639 งานเผยแพร่วิชาการและอบรมทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๕ งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
                    1138515662 กำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา การเก็บรักษา การเบิกยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
                    1138515662 งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๖ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
                    1138515697 งานวางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานตามแผน
                    1138515697 งานสาธารณสุขเคลื่อนที่
                    1138515697 งานเวชระเบียนและสถิติ
                    1138515697 งานปฐมพยาบาล ฉีดยา ทำแผน ฯลฯ
                    1138515697 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมในส่วนของงาน
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสารจัดทำระเบียบรายงาน
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
               ๓.๑ งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
                    1138515756 งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานประเมินผล
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๒ งานส่งเสริมคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515639 งานด้านสุขศึกษา
                    1138515639 งานอนามัยแม่และเด็ก
                    1138515639 งานวางแผนครอบครัว
                    1138515639 งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
                    1138515639 งานโภชนาการ
                    1138515639 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน (งานสาธารณสุขมูลฐาน)
                    1138515639 งานสุขภาพจิต
                    1138515639 งานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
                    1138515639 งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
                    1138515639 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
                    1138515639 งานวางแผน/โครงการ ประสานแผนการส่งเสริมคุณภาพ
                    1138515639 งานข้อมูลข่าวสารและจัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515639 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๓ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
                    1138515662 งานคลินิกรักษาสัตว์ และควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ทั้งในและนอกสถานที่
                    1138515662 งานควบคุมการจำหน่ายเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                    1138515662 งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
                    1138515662 งานชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวังโรคติดต่อสู่คนที่เกิดจากสัตว์ และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ ที่เสียงต่อการติดโรคสัตว์
                    1138515662 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515662 งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสัตวแพทย์
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๔ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
                    1138515697 งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค
                    1138515697 งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
                    1138515697 งานควบคุมและกำจัดแมลงและพาหะนำโรค
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515697 งานวางแผน/โครงการ และประสานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๕ งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์และจัดทำโครงการป้องกันยาเสพติด
                    1138515756 งานสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในการบำบัดรักษา
                    1138515756 งานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สมัครใจ)
                    1138515756 งานติดตามผลการรักษาผู้ป่วยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
                    1138515756 งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยและครอบครัว/ชุมชน
                    1138515756 งานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักช่าง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานการควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

          งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  1 ฝ่าย  กับ  2  ส่วน  ประกอบด้วย

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 2. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 3.   ส่วนการโยธา

ซึ่งในฝ่ายและแต่ละส่วน  รับผิดชอบดำเนินการต่างๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

          งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
 • งานรับเรื่องราวขออนุญาต  ออกใบอนุญาต  และคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
 • งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
 • งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานควบคุม  จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์  พัสดุ  ครุภัณฑ์
 • งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานด้านการบริหารงานบุคคล
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานสวัสดิการ
 • งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ
 • งานจัดทำคำสั่ง  ประกาศ
 • งานจัดเก็บรายได้
 • งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  ในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพกับสภาวะการขยายความเจริญเติบโตของเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

    2.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง 

        2.1.1  งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  สะพาน  งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน  งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน 
  งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
 • งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
  งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานตรวจสอบออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม กฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และ
  สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
 • งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.1.3 งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
 • งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน
 • งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
 • งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
  พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508  หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.1.4 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
 • งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
 • งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
 • งานจัดทำผังเมืองรวม
 • งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
 • งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
 • งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผังเมือง
 • งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
 • งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • งานแผนที่ภาษี
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายช่างสุขาภิบาล  

    3.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค 
งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะและงานสวนสาธารณะ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานศูนย์เครื่องจักรกลและงานวิศวกรรมจราจร      

          3.1.1  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
 • งานซ่อมบำรุงรักษา ถนน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
 • งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
 • งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.1.2 งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ป้ายถนน ป้ายบอกทาง และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
 • งานออกแบบ  จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
 • งานควบคุมดูแลสถานที่
 • งานประมาณการ
 • งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
 • งานด้านก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
 • งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.1.3 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
 • งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
 • งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
 • งานดูแลบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ พันธุ์ไม้ต่างๆ
 • งานจัดทำประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ
 • งานเพาะชำพันธุ์กล้าไม้
 • งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.1.4 งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
 • งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
 • งานปฏิบัติงานกระบวนการเก็บเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 • งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง
 • งานอาคารและสถานที่
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.1.5  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ
 • งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
 • งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
 • งานวิจัยและประเมินผลการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน
 • งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
 • งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสีย ทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะ  โดยมิได้รับอนุญาต
 • งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้ง
  การสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
 • งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
 • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
  การบำบัดน้ำเสีย
 • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน
  ท่อระบายน้ำโสโครก และท่อน้ำทิ้ง
 • งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย การทำความสะอาดล้างลอกท่อรางระบายน้ำเสีย
  น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
 • งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
 • งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำตามธรรมชาติและ
  แหล่งน้ำต่างๆ
 • ควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆ
 • ควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การควบคุมการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งจากสถานประกอบการของเอกชน
  ในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          3.1.6 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
 • งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
 • งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
 • งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 • งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.1.7  งานวิศวกรรมจราจร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
 • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติตามแผน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบจราจร  และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
 • การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ การออกแบบการจราจร เช่น การขยายการต่อเชื่อมทาง  การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบกและ ทางน้ำ
  การควบคุมการจอดรถยนต์
 • การเสนอแนะมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร
 • การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการ
  ทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรอันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ
  การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัยการจราจร
  มาดำเนินการร่วมกันอันจะเน้นการวางระบบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
 • การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • การซ่อมบำรุงรักษา จัดทำและติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ของทางและอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์

สไลด์ประชาสัมพันธ์

 • apple.jpg
 • bananas_2.jpg
 • fruits.gif
 • tamarind.jpg

Login Form