เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กองสวัสดิการสังคม

         1008853vmgqp9foz4 ข้อมูลชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส
               (จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นายไพศาล กูเล็ง/นายไฟซูล แตะ)

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ งาน ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
          ๑. งานธุรการ
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
          ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
               1138515639 งานสารบรรณ
               1138515639 งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
               1138515639 งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
               1138515639 งานตรวจสอบแสดงรายการเกียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
               1138515639 งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
               1138515639 งานการเงินและพัสดุ
               1138515639 งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
               1138515639 งานบริหารบุคคล
               1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
               1138515639 งานจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของกอง
               1138515639 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
               1138515639 งานสวัสดิการของพนักงานลูกจ้าง
               1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา
              ๒.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515662 งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
               1138515662 งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
               1138515662 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
               1138515662 งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวและโรคเอดส์
               1138515662 งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
               1138515662 งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
               1138515662 งานควบคุมหอพักเอกชน - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
               1138515662 งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
               1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
              ๒.๒ งานสวัดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรี และคนชรา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งเร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
               1138515697 งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
               1138515697 งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
               1138515697 งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
               1138515697 งานส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
               1138515697 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและกิจการสตรีและคนชรา
               1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาศักยภาพชุมชน และงานพัฒนาอาชีพ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
              ๓.๑ งานพัฒนาศักยภาพชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515756 งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
               1138515756 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
               1138515756 งานจัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
               1138515756 งานป้องกันยาเสพติด
               1138515756 งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน
              ๓.๒ งานพัฒนาอาชีพ - ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515639 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน
               1138515639 งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
               1138515639 งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี
               1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
                    1138515639 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
                    1138515639 งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                    1138515639 งานประสานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
                    1138515639 งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                    1138515639 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                    1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                    1138515639 งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
                    1138515639 งานการเงินและบัญชี และการพัสดุ
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานทันตสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม
               ๒.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    1138515662 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                    1138515662 งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                    1138515662 งานสุขาภิบาลโรงงาน
                    1138515662 งานอาชีวอนามัย
                    1138515662 งานฌาปนกิจ
                    1138515662 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงานสุขาภิบาลฯ
                    1138515662 งานวางแผน จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขฯ ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแผน
                    1138515662 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515662 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลดำเนินงาน
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๒ งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
                    1138515697 งานจัดทำแผนงาน /โครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสาธารณุขอำเภอ , จังหวัด
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียนรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    1138515697 งานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๓ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานพัฒนาและทำความสะอาดที่สาธารณะ
                    1138515756 งานกวาดถนนและเก็บขนมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ
                    1138515756 งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
                    1138515756 งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                    1138515756 งานวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ประสานแผนรวบ รวมแผนในส่วนของงาน
                    1138515756 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515756 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๔ งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานวางแผนโครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านทันสาธารณสุข
                    1138515639 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการรวมทั้งรูปแบบการจัดการจัดบริการทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานทันตกรรมบำบัดและทันตกรรมป้องกัน
                    1138515639 งานเผยแพร่วิชาการและอบรมทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๕ งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
                    1138515662 กำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา การเก็บรักษา การเบิกยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
                    1138515662 งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๖ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
                    1138515697 งานวางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานตามแผน
                    1138515697 งานสาธารณสุขเคลื่อนที่
                    1138515697 งานเวชระเบียนและสถิติ
                    1138515697 งานปฐมพยาบาล ฉีดยา ทำแผน ฯลฯ
                    1138515697 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมในส่วนของงาน
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสารจัดทำระเบียบรายงาน
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
               ๓.๑ งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
                    1138515756 งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานประเมินผล
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๒ งานส่งเสริมคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515639 งานด้านสุขศึกษา
                    1138515639 งานอนามัยแม่และเด็ก
                    1138515639 งานวางแผนครอบครัว
                    1138515639 งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
                    1138515639 งานโภชนาการ
                    1138515639 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน (งานสาธารณสุขมูลฐาน)
                    1138515639 งานสุขภาพจิต
                    1138515639 งานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
                    1138515639 งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
                    1138515639 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
                    1138515639 งานวางแผน/โครงการ ประสานแผนการส่งเสริมคุณภาพ
                    1138515639 งานข้อมูลข่าวสารและจัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515639 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๓ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
                    1138515662 งานคลินิกรักษาสัตว์ และควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ทั้งในและนอกสถานที่
                    1138515662 งานควบคุมการจำหน่ายเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                    1138515662 งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
                    1138515662 งานชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวังโรคติดต่อสู่คนที่เกิดจากสัตว์ และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ ที่เสียงต่อการติดโรคสัตว์
                    1138515662 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515662 งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสัตวแพทย์
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๔ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
                    1138515697 งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค
                    1138515697 งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
                    1138515697 งานควบคุมและกำจัดแมลงและพาหะนำโรค
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515697 งานวางแผน/โครงการ และประสานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               


๓.๕ งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์และจัดทำโครงการป้องกันยาเสพติด
                    1138515756 งานสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในการบำบัดรักษา
                    1138515756 งานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สมัครใจ)
                    1138515756 งานติดตามผลการรักษาผู้ป่วยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
                    1138515756 งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยและครอบครัว/ชุมชน
                    1138515756 งานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ งาน ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย
          ๑. งานธุรการ
          ๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง
          ๓. ฝ่ายพัฒนารายได้
          ๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
         ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
             1138515662 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
             1138515662 ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ
             1138515662 ดูแลรักษาสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ
             1138515662 จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก
             1138515662 ลงรับฎีกาจากสำนัก/กองต่างๆ
             1138515662 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการตลอดจนเงินอื่นๆ ของพนักงาน และฎีกาอื่นๆของกองคลัง
             1138515662 คัดลอกรายงานต่างๆ
             1138515662 สรุปความเห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
             1138515662 ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสถิติเอกสารหลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
             1138515662 ติดตามรวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
             1138515662 ติดต่อ ประสานงานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และงานอื่นๆ
          ๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหาร งานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง และงานการเงินและบัญชี
             ๒.๑ งานบริหารงานคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุและทรัพย์สิน
             1138515756 ควบคุมกำกับดูแลงานสถิติการคลัง
             1138515756 ควบคุมการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
             1138515756 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒.๒  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 การพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์
             1138515756 ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง
             1138515756 ตรวจนับเก็บรักษาเบิกจ่าย นำส่ง จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
             1138515756 จัดทำรายงานพัสดุประจำเดือน
             1138515756 รายงานพัสดุคงเหลือประจำปีให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
             1138515756 โต้ตอบหนังสือ บันทึกสรุปความเห็นตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน
             1138515756 รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
             1138515756 ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             1138515756 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ
             1138515756 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุครุภัณฑ์
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒.๓ งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 ควบคุมการรับจ่ายเงินสะสมของเทศบาล
             1138515756 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

             1138515756 พิจารณาตรวจจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญและเงินประเภทอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
             1138515756 ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ เงินยืมสะสมของเทศบาล เงินยืม เงินทดรองจ่าย เงินฝาก เงินอุดหนุน
             1138515756 ตรวจรับฎีกา แยกประเภทฎีกา จัดเก็บฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
             1138515756 จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนเงินยืม ทะเบียนคุมการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ทะเบียนเงินมัดจำประกันสัญญา
             1138515756 จัดทำรายงานทางการเงินและตรวจรับหลักฐานการคำ้ประกันสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย
             1138515756 รวบรวมข้อมูลต่างๆ เร่งรัดและส่งใช้เงินยืม
             1138515756 พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการวางระเบียบในการรับ - ส่งเงิน การรักษาเงินฯ
             1138515756 ควบคุมและรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ
             1138515756 ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒.๔ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 การรับ ​- ​จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงินตามงบประมาณ
             1138515756 รวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
             1138515756 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
             1138515756 จัดทำรายการการเบิกจ่ายเช็ค เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและรับจ่ายเงินสด
             1138515756 ลงบันทึกบัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย และบัญชีย่อย
             1138515756 ทำทะเบียนเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
             1138515756 เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี
             1138515756 การบันทึกบัญชีเงินสดรับ
             1138515756 จัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
             1138515756 การบันทึกบัญชีเงินสดจ่าย
             1138515756 จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
             1138515756 จัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝาก ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
             1138515756 จัดทำบัญชีแยกประเภท
             1138515756 จัดทำรายการกระแสเงินสด
             1138515756 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
             1138515756 จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
             1138515756 จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน รายจ่ายค้างจ่าย งบเงินสะสม รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานต่างๆ
             1138515756 ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน
             1138515756 ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
             1138515756 ติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุม
             1138515756 ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๓. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
             ๓.๑ งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515662 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่างๆ หาวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             1138515662 ตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม
             1138515662 ปรับปรุงแบบแสดงรายการคำร้อง คำขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสม
             1138515662 เสนอการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย
             1138515662 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
             1138515662 กำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
             1138515662 วางแผนเสนอแนะการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
             1138515662 ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ชักชวนให้ประชาชนเสียภาษี
             1138515662 จัดทำบัญชีรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.)
             1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรทอตามที่ได้รับมอบหมาย
             

อ่านเพิ่มเติม: กองคลัง

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
                    1138515639 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
                    1138515639 งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                    1138515639 งานประสานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
                    1138515639 งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                    1138515639 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                    1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                    1138515639 งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
                    1138515639 งานการเงินและบัญชี และการพัสดุ
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานทันตสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม
               ๒.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    1138515662 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                    1138515662 งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                    1138515662 งานสุขาภิบาลโรงงาน
                    1138515662 งานอาชีวอนามัย
                    1138515662 งานฌาปนกิจ
                    1138515662 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงานสุขาภิบาลฯ
                    1138515662 งานวางแผน จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขฯ ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแผน
                    1138515662 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515662 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลดำเนินงาน
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๒ งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
                    1138515697 งานจัดทำแผนงาน /โครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสาธารณุขอำเภอ , จังหวัด
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียนรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    1138515697 งานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๓ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานพัฒนาและทำความสะอาดที่สาธารณะ
                    1138515756 งานกวาดถนนและเก็บขนมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ
                    1138515756 งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
                    1138515756 งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                    1138515756 งานวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ประสานแผนรวบ รวมแผนในส่วนของงาน
                    1138515756 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515756 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๔ งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานวางแผนโครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านทันสาธารณสุข
                    1138515639 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการรวมทั้งรูปแบบการจัดการจัดบริการทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานทันตกรรมบำบัดและทันตกรรมป้องกัน
                    1138515639 งานเผยแพร่วิชาการและอบรมทันตสาธารณสุข
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๕ งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
                    1138515662 กำหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อ จัดหา การเก็บรักษา การเบิกยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
                    1138515662 งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๖ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
                    1138515697 งานวางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานตามแผน
                    1138515697 งานสาธารณสุขเคลื่อนที่
                    1138515697 งานเวชระเบียนและสถิติ
                    1138515697 งานปฐมพยาบาล ฉีดยา ทำแผน ฯลฯ
                    1138515697 งานเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมในส่วนของงาน
                    1138515697 งานข้อมูลข่าวสารจัดทำระเบียบรายงาน
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๓. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
               ๓.๑ งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
                    1138515756 งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
                    1138515756 งานประเมินผล
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๒ งานส่งเสริมคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515639 งานด้านสุขศึกษา
                    1138515639 งานอนามัยแม่และเด็ก
                    1138515639 งานวางแผนครอบครัว
                    1138515639 งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
                    1138515639 งานโภชนาการ
                    1138515639 งานระบบสุขภาพภาคประชาชน (งานสาธารณสุขมูลฐาน)
                    1138515639 งานสุขภาพจิต
                    1138515639 งานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
                    1138515639 งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
                    1138515639 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
                    1138515639 งานวางแผน/โครงการ ประสานแผนการส่งเสริมคุณภาพ
                    1138515639 งานข้อมูลข่าวสารและจัดทำระเบียนรายงาน
                    1138515639 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๓ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
                    1138515662 งานคลินิกรักษาสัตว์ และควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ทั้งในและนอกสถานที่
                    1138515662 งานควบคุมการจำหน่ายเนื้อสัตว์และการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
                    1138515662 งานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                    1138515662 งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
                    1138515662 งานชันสูตรโรคสัตว์ และเฝ้าระวังโรคติดต่อสู่คนที่เกิดจากสัตว์ และกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ ที่เสียงต่อการติดโรคสัตว์
                    1138515662 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515662 งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสัตวแพทย์
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๔ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
                    1138515697 งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค
                    1138515697 งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค
                    1138515697 งานควบคุมและกำจัดแมลงและพาหะนำโรค
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
                    1138515697 งานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
                    1138515697 งานวางแผน/โครงการ และประสานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                    1138515697 งานประเมินผล นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๓.๕ งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์และจัดทำโครงการป้องกันยาเสพติด
                    1138515756 งานสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในการบำบัดรักษา
                    1138515756 งานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สมัครใจ)
                    1138515756 งานติดตามผลการรักษาผู้ป่วยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
                    1138515756 งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยและครอบครัว/ชุมชน
                    1138515756 งานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการช่าง

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ควบคุมการดำเนินการปฏิบัติงานส่วนการโยธา งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ นำ้มันเชื้อเพลิง การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนำ้เสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๑ ฝ่าย กับ ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
             ๓. ส่วนการโยธา
ซึ่งในฝ่ายและแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
                 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 : : งานสารบรรณ
                 : : งานรับเรื่องราวขออนุญาต ออกใบอนุญาต และคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
                 : : งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
                 : : งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                 : : งานควบคุม จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์
                 : : งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                 : : งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
                 : : งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                 : : งานด้านการบริหารงานบุคคล
                 : : งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                 : : งานสวัสดิการ
                 : : งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ
                 : : งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
                 : : งานจัดเก็บรายได้
                 : : งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
                 : : งานการเงินและบัญชี
                 : : งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
                 : : งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                 : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพกับสภาวะการขยายความเจริญเติบโตของเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                ๒.๑ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคารและงานผังเมือง
                    ๒.๑.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบคำนวณด้านวิศกรรม สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    : : งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานตรวจสอบออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม กฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                    : : งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๓ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    : : งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
                    : : งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน
                    : : งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    : : งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ พ.ร.บ.วิชาวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.๒๕๐๘ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                    : : งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
                    : : งานตรวจสอบโครงพัฒนาผังเมือง
                    : : งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
                    : : งานจัดทำผังเมืองรวม
                    : : งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                    : : งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
                    : : งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผังเมือง
                    : : งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
                    : : งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                    : : งานแผนที่ภาษี
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๓. ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายช่างสุขาภิบาล
                 ๓.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะและงานสวนสาธารณะ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดนำ้เสีย งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมจราจร
                    ๓.๑.๑ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
                    : : งานซ่อมบำรุงรักษา ถนน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    : : งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                    : : งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                    : : งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๒ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ป้ายถนน ป้ายบอกทาง และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    : : งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
                    : : งานควบคุมดูแลสถานที่
                    : : งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                    : : งานไฟฟ้าสาธารณะ
                    : : งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                    : : งานด้านก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
                    : : งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๓ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
                    : : งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    : : งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
                    : : งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                    : : งานดูแลบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ พันธุ์ไม้ต่างๆ
                    : : งานจัดทำประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ต่างๆ
                    : : งานเพาะชำพันธ์ุกล้าไม้
                    : : งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธ์ุไม้ต่างๆ
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   

อ่านเพิ่มเติม: สำนักการช่าง