เทศบาลเมืองนราธิวาส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

สำนักช่าง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานการควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

          งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  1 ฝ่าย  กับ  2  ส่วน  ประกอบด้วย

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 2. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 3.   ส่วนการโยธา

ซึ่งในฝ่ายและแต่ละส่วน  รับผิดชอบดำเนินการต่างๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

          งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
 • งานรับเรื่องราวขออนุญาต  ออกใบอนุญาต  และคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
 • งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
 • งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานควบคุม  จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์  พัสดุ  ครุภัณฑ์
 • งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานด้านการบริหารงานบุคคล
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานสวัสดิการ
 • งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ
 • งานจัดทำคำสั่ง  ประกาศ
 • งานจัดเก็บรายได้
 • งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  ในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพกับสภาวะการขยายความเจริญเติบโตของเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

    2.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง 

        2.1.1  งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  สะพาน  งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน  งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน 
  งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
 • งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
  งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานตรวจสอบออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม กฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และ
  สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 • งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
 • งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.1.3 งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
 • งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน
 • งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
 • งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
  พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508  หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2.1.4 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
 • งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
 • งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
 • งานจัดทำผังเมืองรวม
 • งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
 • งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
 • งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผังเมือง
 • งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
 • งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • งานแผนที่ภาษี
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายช่างสุขาภิบาล  

    3.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค 
งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะและงานสวนสาธารณะ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานศูนย์เครื่องจักรกลและงานวิศวกรรมจราจร      

          3.1.1  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
 • งานซ่อมบำรุงรักษา ถนน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
 • งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
 • งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.1.2 งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ป้ายถนน ป้ายบอกทาง และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
 • งานออกแบบ  จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
 • งานควบคุมดูแลสถานที่
 • งานประมาณการ
 • งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
 • งานด้านก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
 • งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.1.3 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
 • งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
 • งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
 • งานดูแลบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ พันธุ์ไม้ต่างๆ
 • งานจัดทำประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ
 • งานเพาะชำพันธุ์กล้าไม้
 • งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.1.4 งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
 • งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
 • งานปฏิบัติงานกระบวนการเก็บเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 • งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง
 • งานอาคารและสถานที่
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.1.5  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ
 • งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
 • งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
 • งานวิจัยและประเมินผลการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน
 • งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
 • งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสีย ทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะ  โดยมิได้รับอนุญาต
 • งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้ง
  การสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
 • งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
 • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
  การบำบัดน้ำเสีย
 • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน
  ท่อระบายน้ำโสโครก และท่อน้ำทิ้ง
 • งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย การทำความสะอาดล้างลอกท่อรางระบายน้ำเสีย
  น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
 • งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
 • งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำตามธรรมชาติและ
  แหล่งน้ำต่างๆ
 • ควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆ
 • ควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การควบคุมการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งจากสถานประกอบการของเอกชน
  ในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          3.1.6 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
 • งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
 • งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
 • งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 • งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          3.1.7  งานวิศวกรรมจราจร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
 • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติตามแผน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบจราจร  และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
 • การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ การออกแบบการจราจร เช่น การขยายการต่อเชื่อมทาง  การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบกและ ทางน้ำ
  การควบคุมการจอดรถยนต์
 • การเสนอแนะมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร
 • การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการ
  ทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรอันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ
  การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัยการจราจร
  มาดำเนินการร่วมกันอันจะเน้นการวางระบบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
 • การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • การซ่อมบำรุงรักษา จัดทำและติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ของทางและอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form