เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สำนักการช่าง

สารบัญ

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ควบคุมการดำเนินการปฏิบัติงานส่วนการโยธา งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ นำ้มันเชื้อเพลิง การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนำ้เสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๑ ฝ่าย กับ ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
             ๓. ส่วนการโยธา
ซึ่งในฝ่ายและแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
                 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 : : งานสารบรรณ
                 : : งานรับเรื่องราวขออนุญาต ออกใบอนุญาต และคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
                 : : งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
                 : : งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                 : : งานควบคุม จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์
                 : : งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                 : : งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
                 : : งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                 : : งานด้านการบริหารงานบุคคล
                 : : งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                 : : งานสวัสดิการ
                 : : งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ
                 : : งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
                 : : งานจัดเก็บรายได้
                 : : งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
                 : : งานการเงินและบัญชี
                 : : งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
                 : : งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                 : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพกับสภาวะการขยายความเจริญเติบโตของเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                ๒.๑ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคารและงานผังเมือง
                    ๒.๑.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบคำนวณด้านวิศกรรม สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    : : งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานตรวจสอบออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม กฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    : : งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                    : : งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๓ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    : : งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
                    : : งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน
                    : : งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    : : งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ พ.ร.บ.วิชาวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.๒๕๐๘ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    : : งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                    : : งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
                    : : งานตรวจสอบโครงพัฒนาผังเมือง
                    : : งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
                    : : งานจัดทำผังเมืองรวม
                    : : งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                    : : งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
                    : : งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผังเมือง
                    : : งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
                    : : งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                    : : งานแผนที่ภาษี
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๓. ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายช่างสุขาภิบาล
                 ๓.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะและงานสวนสาธารณะ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดนำ้เสีย งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมจราจร
                    ๓.๑.๑ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
                    : : งานซ่อมบำรุงรักษา ถนน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    : : งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                    : : งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                    : : งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๒ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ป้ายถนน ป้ายบอกทาง และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    : : งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
                    : : งานควบคุมดูแลสถานที่
                    : : งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                    : : งานไฟฟ้าสาธารณะ
                    : : งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    : : งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                    : : งานด้านก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
                    : : งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๓ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    : : งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
                    : : งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    : : งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
                    : : งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                    : : งานดูแลบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ พันธุ์ไม้ต่างๆ
                    : : งานจัดทำประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ต่างๆ
                    : : งานเพาะชำพันธ์ุกล้าไม้
                    : : งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธ์ุไม้ต่างๆ
                    : : งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                    : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย