เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สำนักปลัดเทศบาล

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
              โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย
                    ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
              ๒. ฝ่ายอำนวยการ        
              ๓. ฝ่ายปกครอง        
  ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

          ๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               : : งานสารบรรณของเทศบาล
               : : ทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกของเทศบาล
               : : การดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
               : : การสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆของทางราชการ
               : : การตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
               : : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
               : : งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
               : : การแจ้งมติการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้กอง/สำนัก ต่างๆทราบ
               : : งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๑.๒ งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               : : งานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสและคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
               : : งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาและคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
               : : งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
               : : งานกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
               : : งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
               : : งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
               : : งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
               : : งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          ๑.๓ งานกิจการขนส่ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              : : ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อย ของช่องจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
              : : ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่ลาดจอดรถ
              : : ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่ลานจอดรถ
              : : ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่จำหน่ายตั่วโดยสาร
              : : ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบการจราจรภายในสถานี
              : : ควบคุม กำกับดูแลการประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลการเดินทาง
              : : ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบและความเรียบร้อยในการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
              : : ควบคุม กำกับดูแลการเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
              : : หน้าที่อื่นๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          : : การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          : : การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนระดับ
          : : การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
          : : ทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          : : การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
          : : การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรกำลัง
          : : การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ ฯลฯ
          : : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
          : : สวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          : : การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
          : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๒.๒ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          : : งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
          : : งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
          : : งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
          : : งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
          : : งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
          : : งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบและงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

       ๓.๑  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          : :  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
          : :  งานป้องกันแลระงับอัคคีภัย
          : :  การวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
          : :  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ
          : :  การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          : :  ฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
          : :  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร และการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          : :  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
          : :  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๓.๒  งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          : :  ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          : :  ควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          : :  ศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
          : :  ประสานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
          : :  งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
          : :  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๓.๓  งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          : :  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่
          : :  งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
          : :  งานตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
          : :  การพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและการออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน
          : :  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย