เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

สำนักช่าง

ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านหรืออาคาร  : 
          - หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง
          - สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
          - น.ส. 3
          - สค.1
          - หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แบบแปลนแผนผังและรายการประกอบแบบ / รายการคำนวณ / หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม , วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

 **ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม**

  1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
  2. คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  3. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
  4. คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
  5. คำร้องทั่วไป

---------------------------- 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form