เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

สำนักการช่าง

การขออนุญาติปลูกสร้างบ้านหรืออาคาร
          หลักฐานการขออนุญาต
     ๑. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง
     ๒. สำเนาภาพถ่ายโฉลดที่ดิน / น.ส.3 / สค.1 (กรณีที่ติดจำนอง ให้ผู้รับจำนองยินยอมด้วย)
     ๓. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น)
     ๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
     ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ๖. แบบแปลนแผนผังและรายการประกอบแบบ
     ๗. รายการคำนวณ 1 ชุด
     ๘. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินข้างเคียง ในกรณีใช้ผนังร่วมกันพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาโฉนดที่ดิน
     ๙. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
     ๑๐. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน
     ๑๑. หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้อื่นดำเนินการแทน

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
       หลักฐานการขออนุญาต
     ๑. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ 1 ฉบับ
     ๒. หนังสืออนุญาต 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์

สไลด์ประชาสัมพันธ์

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Login Form