เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการ

 • บริการด้านการรักษาพยาบาลให้วัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กเล็ก ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว
 • บริการดูดสิ่งปฏิกูล โดยคิดค่าธรรมเนียม ดังนี้
      : : เขตเทศบาล ๒๐๐ บาท ค่าบริการ ๕๐ บาท รวม ๒๕๐ บาท
      : : นอกเขตเทศบาล ๖๐๐ บาท ค่าบริการ ๑๐๐ บาท รวม ๗๐๐ บาท

 • บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว

 • บริการคลินิคนอกเวลาราชการ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป

 • ออกใบอนุญาตเปิดร้านอาหาร (มีพื้นที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร) อู่ซ่อมรถยนต์ หรือสถานประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแผงลอยและหาบเร่ที่จำหน่ายอาหาร
 • ออกใบอนุญาตเปิดร้านตัดผม - แต่งผม เสริมสวย
 • หลักฐานการออกใบอนุญาต
       บัตรประจำตัวประชาชน

~~~~~~~~~~~~~