เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

กองคลัง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยาและอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (พื้นที่ดิน พื้นที่เป็นภูเขาและพื้นที่น้ำ) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และกำหนดให้ยกเลิก กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
  • ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

     ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี

          (๑) อปท. แจ้งประเมินภายในเดือนมิถุนายน

          (๒) ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม

          (๓) ไม่ชำระภาษีภาษีภายในเดือนสิงหาคม

          (๔) อปท. มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนกันยายน ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ชำระภาษีหลังเดือนสิงหาคา แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือนเสียเบี้ยปรับ
ร้อยละ ๑๐)

          (๕) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐)

          (๖) ครบกำหนด ๑๕ ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างชำระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายในเดือนมิถุนายน

          (๗) ยึด อายัด เมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

     อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ที่ดิน ๓ ปี ติดต่อกัน : ปีที่ ๔ ให้เก็บเพิ่มขึ้นอี ๐.๓ ทุก ๓ ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๓

     ฐานภาษี ผู้เสียภาษี&ผู้จัดเก็บภาษี

          ฐานภาษี     มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ราคาประเมินทุนทรัพย์"

          ผู้เสียภาษี   เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

          ผู้เก็บภาษี  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

ภาษีป้าย
          ป้าย หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่แกะสลักจารึก หรือ ทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
          กำหนดอัตราภาษีป้ายมีดังนี้
          ๑. ป้ายอักษรไทยล้วน ได้คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.
          ๒. ป้ายที่มีอักษรไทยปนต่างประเทศ และปนภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.
          ๓. ป้ายต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.
               (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพ หรือ เครื่องหมายใด ๆ หรือ
               (ข) ป้ายที่อักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
          ๔. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้คิดอัตราตามข้อ ๑ , ๒ หรือ ๓ แล้วแต่กรณี และให้ชำระเฉพาะในส่วนทีเพิ่ม
          ๕. ป้ายตามข้อ ๑ - ๓ เมื่อคำนวณภาษีแล้วต่ำกว่า ป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
๑. ผู้ที่มีป้ายครอบครองไว้ในปีภาษี ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
๒. การคิดคำนวณภาษีตามประเภทป้ายในกรณีป้ายใหม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ออกใบสำรวจก่อนที่จะคำนวณภาษี
๓. การชำระภาษีป้าย ท่านจะได้รับใบเสร็จค่าภาษีป้าย (ภ.ป.๗) ทุกครั้ง หากชำระเกินเดือนมีนาคม จะคิดเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑๐ บาท