เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์
ปลัดเทศบาล
   

 

 -ว่าง-
รองปลัดเทศบาล


นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา
รองปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 ผู้จัดการสถานธนานุบาล

 

                        

                                   นายจรูญ ทิมกลับ                         นายธานินทร์ คงนวล                       นางสุชีพ เกื้อกูล
                             ผู้อำนวยการสำนักการช่าง               ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา                   หัวหน้าสำนักปลัด


นายศักรินทร์  ทองจินดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  

 นางจำรุญจิต ตันสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 
นางสาวกาญพิวรรณ ขวัญสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม