เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

นโยบายนายกเทศมนตรี

๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่น ถนน ทางเท้า คูระบายน้ำ เขื่อน คลอง ไฟฟ้าสาธารณะประปา โทรคมนาคม และการให้บริการ ด้านต่างๆ แก่ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามความจำเป็นตามกำลังงบประมาณ และลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องน้ำท่วมขัง รวมทั้งสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

     ๑.๒ พัฒนา ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร ให้ทันสมัย ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำหรือปรับปรุงระบบผังเมือง ให้สอดคล้องกับสภาพความเจริญของเมืองนราธิวาสและสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

     ๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        ๒.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอกับความต้องการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการศึกษามาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้เด็กเป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรม
        ๒.๑.๒ ขยายระดับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส
        ๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง
        ๒.๑.๔ ส่งเสริมความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยประสบการณ์จากสถานที่และการปฏิบัติจริง
        ๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดงานวันลอยกระทง ตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ จัดงานรอมฎอนสานสัมพันธ์ เข้าสุนัตหมู่ ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนและมีความภูมิใจในถิ่นฐาน ให้คงอยู่สืบทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน
        ๒.๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส
        ๒.๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ทั้งการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์การกีฬา การสร้างเครือข่ายองค์กรการกีฬา การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม และการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน ท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์
        ๒.๑.๘ เสริมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด มัสยิด โบสถ์ และโรงเรียนให้มีการถ่ายทอด เรียนรู้และปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนาตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนาศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์อย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันฮารีรายอ วันอาซูรอ วันเมาว์ลิด เป็นต้น
     ๒.๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
        ๒.๒.๑ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค และการประกันสุขภาพของประชาชน ตลอดจนพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
        ๒.๒.๒ สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปราม ยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกต้านภัยยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด
        ๒.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
        ๒.๒.๔ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการส่งเสริม ให้มีการออกกำลังกาย การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการ การจัดตั้ง ชมรมต่างๆที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ให้เพียงพอต่อความต้องการ
        ๒.๒.๕ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยโดยกำหนดเวลาในการจัดเก็บขยะให้เหมาะสมและ จัดหารถเก็บขยะขนาดเล็กสำหรับวิ่งเก็บขยะ ในตรอกและซอยตลอดจนรณรงค์และ
สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
        ๒.๒.๖ พัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้อุปโภคบริโภคได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยจากสารพิษ ตลอดจนควบคุม ดูแลผู้ประกอบกิจการให้ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
        ๒.๒.๗ ดำเนินการและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อันตราย และโรคไม่ติดต่อแต่อันตรายของคนและสัตว์ ตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
     ๒.๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
        ๒.๓.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดทำขึ้น รวมทั้งโครงการที่ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการเองเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองและเสริมสร้างให้คนในชุมชนและระหว่างชุมชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
        ๒.๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุนช่วยเหลือพร้อมทั้งเป็นตัวแทนของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบริการของ เทศบาลไปสู่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
        ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้เด็กกำพร้าที่ไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
        ๒.๓.๔ สนับสนุนรถประจำทาง สำหรับนักเรียน นักศึกษาในช่วงเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐น. และช่วงเย็นเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
     ๒.๔ การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        ๒.๔.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกำลังสำรอง สนับสนุนทางราชการ กับทั้งจะให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การฝึกทบทวน และ การฝึกเพิ่มเติมความรู้ในหลักสูตรขั้นที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
        ๒.๔.๒ จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลาและทันท่วงที ตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เรือกู้ภัยทางน้ำ กล้องวงจรปิด ฯลฯ
        ๒.๔.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียนและเยาวชน
        ๒.๔.๔ จัดให้มีการฝึกอบรมการฝึกซ้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา และจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนของเทศบาลเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับความเจริญของท้องถิ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
        ๒.๔.๕ สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่อาสาสมัครมูลนิธิและมูลนิธิหน่วยกู้ภัยต่างๆ

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

     ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพ
     ๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งโรงซ่อมเรือประมงของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อบริการชาวประมงในท้องถิ่น
     ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและปรับปรุง ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บุคลากรการท่องเที่ยว สำหรับบริการนักท่องเที่ยวให้ครบวงจร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
     ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดและให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น ใช้เวลาพำนักในพื้นที่นานวันขึ้น เกิดการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว งานของดีเมืองนรา การจัดการแข่งขันนกเขาชวา เป็นต้น
     ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพปัจจุบัน และให้การช่วยเหลือชุมชน ประชาชน ในการจัดสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาถูก

 ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๔.๑ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยเฉพาะบริเวณถนน ทางเดินเท้า ที่สาธารณะและบ้านเรือน อาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อพัฒนา จัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้หน้าบ้านน่าอยู่ น่ามอง เพื่อให้เทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน
     ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าอาศัย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณทางเท้า การจัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณถนน สถานที่ราชการ ปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
     ๔.๓ สนับสนุนการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา(สวนหลวง ร.๕) เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมนันทนาการ
     ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การสร้างวินัยให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและฟื้นฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     ๔.๕ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเสียของเมืองได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงให้น้ำเสียของเมืองได้ผ่านกระบวนการบำบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนจัดสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
     ๔.๖ ควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางสียง มลภาวะทางถนน

 ๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

     ๕.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่เรียกว่า หลักธรรมาภิบาลโดยสนับสนุนให้ชุมชนคิด “เทศบาล”ทำ มีการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศบาลได้อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยโปร่งใส เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสมอภาคเป็นธรรม
     ๕.๒ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบ ทุกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำ เพื่ออำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันทันท่วงที และสามารถเชื่อมโยงข่าวสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการทำงาน ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ “ มีอัธยาศัยที่ดี รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม ”
     ๕.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการทำงานของผู้บริหารหรือนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตลอดเวลา
     ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน และสถานการณ์ ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทำงานเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความสุขในการทำงาน และมีความสมดุลชีวิตส่วนตัว กับการทำงาน โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลและเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
     ๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ ตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างเทศบาลส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งเน้นผลงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลดความซับซ้อน ความล่าช้า และความสิ้นเปลือง
     ๕.๗ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ประสิทธิภาพและผลสำเร็จของเทศบาลตามกฎหมาย โดยกำหนดแผนอัตรากำลังที่ชัดเจนเป็นกรอบในการดำเนินการเพื่อให้สามารถบริหารงานและอำนวยความสะดวกจัดบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีการกระจายอำนาจและตัดสินใจในการวินิจฉัย สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อำนาจ หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่กำหนด
     ๕.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล โดยการส่งเข้าศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานทันกับเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานในหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน มีจิตสำนึกในการบริการประชาชน ตลอดจนส่งเสริมขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลให้มากขึ้น
     ๕.๙ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน
     ๕.๑๐ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ตามกำลังความสามารถ ด้านงบประมาณของเทศบาล