เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สารบัญ

ในการพัฒนาท้องถิ่นเมืองนราธิวาส ในระยะ ๗ ปี ข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐)เทศบาลเมืองนราธิวาสได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ไว้ดังนี้ "พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุล ภายใต้หลัก "เศรษฐกิจพอเพียง"

คำนิยามจำกัดความ
     ๑.การพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง การสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สร้างความมั่นคงและสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้การบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มุ่งให้เกิดการบูรณาการ เกิดความสมดุลในทุกๆด้านนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มตามมิติที่เชื่อมโยงจำนวน ๕ มิติ ประกอบด้วย

          ๑.๑ การมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งด้านการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพดี โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ สังคมแข็งแรง เอื้ออาทรต่อกัน มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความสุข

          ๑.๒ การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม ติดตามตรวจสอบได้ ให้มีคนดี มีระบบดี

          ๑.๓ การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพิ่มรายได้และมีงานทำ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๑.๔ การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสืบทอด รักษาและปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีเหมาะสม นำมาใช้ประโยชน์กับการผลิต ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       ๑.๕ การมีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน เด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้ให้เป็นเด็กคิดเป็นทำเป็นและเป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม

     ๒.ยั่งยืน หมายถึง การคงความเป็นเมืองน่าอยู่ อยู่นานตลอดไป

     ๓.สมดุล หมายถึง การพัฒนามุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความเสมอกัน เท่ากันในทุกๆด้าน ไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป
๔.เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณเดินทางสายกลาง มีความพอดี พอเพียง ความมีเหตุผล กับตนเองครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก ต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ สิ่งสำคัญต้องรู้จักการพึ่งพาตนเองโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและรู้จักการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้คุณลักษณะ 3 คุณลักษณะ และ 2 เงื่อนไข ดังนี้

คุณลักษณะ

     ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและ การบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

     ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 

       ๓.การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

 เงื่อนไข

     ๑. ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 

     ๒. คุณธรรม หมายถึง การมีคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

     จากวิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ระยะ ๗ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ไดกำหนดเป็นพันธกิจ ที่เทศบาลเมืองนราธิวาสจะต้องดำเนินการ มีดังนี้

     ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ เขื่อน คู คลอง แม่น้ำ ทะเล

     ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ที่จำเป็น

     ๓. จัดให้มีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก

     ๔. จัดให้มีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศน์ และการควบคุมอาคารของเทศบาล

     ๕. จัดให้มีการรักษาความสะอาด การสร้างจิตสำนึกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form