เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

งานทะเบียนราษฎร์

การแจ้งการเกิด
          เมื่อมีคนเกิด ต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคลพร้อมกับการแจ้งการเกิด
      คนเกิดในบ้าน
          ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาหรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด
      คนเกิดนอกบ้าน
          ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพีงแจ้งได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด
      เอกสาารที่ใช้ในการติดต่อ
          ๑.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาของเด็กที่เกิด
          ๒.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง)
          ๓.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน) พร้อมใบมอบอำนาจของเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
          ๔. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล (แบบ ทร.๑/๑)
          ๕. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
       ค่าธรรมเนียม
          การแจ้งเกิดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ เว้นแต่เป็นการแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาที่ต้องเสียค่าปรับ เนื่องจากมิได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา ค่าปรับดังกล่าวไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

การแจ้งตาย
          เมื่อมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน หรือผู้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือ ผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ที่มีคนตายภายใน ๒๔ ชั่วโมง
      (๑) คนตายในบ้าน
          ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ
          กรณีที่ตายตามธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องมีการชันสูตรพลิกศพ
      (๒) คนตายนอกบ้าน
          ให้คนที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ กรณีเช่นนี้ จะต้องแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้
          กำหนดเวลาให้แจ้งตาม (๑) และ (๒) ถ้าท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก หัวหน้าทะเบียนอาจขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ หากไม่ปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งพันบาท 
          เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
          ๑.หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 
          ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ตาย
          ๓.บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้งและของเจ้าของบ้าน
          ๔.หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน

การย้ายออก
         ให้นำหลักฐานดังต่อไปดังต่อไปนี้ไปแสดง
          ๑.สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
          ๒.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
          ๓.บัตรประจำตัวของผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมาย
          ๔.หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
          ๕.ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.๖) ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ โดยให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้าภายใน ๑๕ วัน

การย้ายเข้า
         ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดง
           ๑.สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
           ๒.บัตรประจำประชาชนของเจ้าบ้าน
           ๓.บัตรประจำตัวของผู้ทีเจ้าบ้านมอบหมาย
           ๔.หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
           ๕.ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.๖) ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ โดยให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้าภายใน ๑๕ วัน

การแจ้งย้ายปลายทาง
         หลักฐานที่นำไปแสดง
          ๑.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้า
          ๒.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
          ๓.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายเข้า
          ๔.ผู้แจ้งย้ายเข้ายื่นคำร้องด้วยตนเอง
          ๕.กรณีเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งย้ายปลายทางไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบหมายกันได้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้แจ้งย้ายเข้า

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
          การขอมีบัตรครั้งแรก ต้องยื่นคำขอภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์ นำหลักฐานไปแสดง ดังนี้
              ๑.สูติบัตร
              ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน
          บัตรเดิมหมดอายุ หลักฐานที่นำไปแสดง คือ
              ๑.บัตรเดิมที่หมดอายุ
              ๒.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          บัตรหาย ต้องยื่นคำขอภายใน ๖๐ วัน นับแต่บัตรเดิมหาย หลักฐานที่นำไปแสดง คือ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือทั้งสองกรณี ต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล นำหลักฐานที่นำไปแสดง คือ
              ๑.บัตรเดิม
              ๒.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
              ๓.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
          บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอภายใน ๖๐ วัน นับแต่บัตรเดิมชำรุด นำหลักฐานไปแสดง คือ
           ๑. บัตรเดิมซึ่งชำรุด
           ๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

การขอเลขที่บ้าน
           
๑. หนังสือหรือเอกสารการได้รับอนุญาตการปลูกสร้างอาคาร
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
          ๓. หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน สัญญาซื้อขาย สํญญาเช่า (ถ้ามี)