เทศบาลเมืองนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

1  มิถุนายน 2564) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง (ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นจะต้องเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองของสถานศึกษเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 6 มิติ คือ ความปลอดภัยจากกการลดการแพร่ของเชื้อโรค การเรียนรู้ การครอบคลุม สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา จะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2564 นี้