เทศบาลเมืองนราธิวาส

แต่งตั้งเลขานุการนายกฯและที่ปรึกษา


นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี คือ นายอับดุลอาซิส มะ และตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คือ นายอสนี หะยียูโซะ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

JPEG.jpeg JPEG_2.jpeg JPEG_3.jpeg