เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  • กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน งบประมาณ 2565
  • กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์
    ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form