เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

กฏหมายที่เกี่ยวกับเทศบาล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕

พระราชกฤษฏีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓)

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔

พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๓

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕

พรบ.กำหนดแผลและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๓

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form