ข่าวประชาสัมพันธ์
____________

           
               ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส     โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จัดทำแผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรค   โดยกำหนดปฏิบัติงาน  ระหว่างเวลา  05.00  –  06.30  น.  ตามจุดต่าง ๆ   ดังนี้
    -    วันที่  23  กุมภาพันธ์  2558
         ชุดที่  1  ถนนรอฮิมพัฒนาทุกซอย , ซอยโคกเคียน 1
         ชุดที่  2  ถนนแสงจันทร์ , ซอยมาลีพัฒนา , ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4
    -    วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2558
         ชุดที่  1  โรงเรียนเทศบาล 6 , ถนนเทศบาล 6 ถึง ซอยกำปงปายง
         ชุดที่  2  ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 , โรงเรียนเทศบาล 4 , ถนนคชรัตน์
     -   วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2558
         ชุดที่  1  ถนนโคกเคียนตลอดสาย , ซอยอุ้มมี , ซอยหมู่บ้านหมอโอ
         ชุดที่  2  ถนนระแงะมรรคาแยกตากใบถึงหน้าโรงพยาบาลนราธิวาส
    -    วันที่  26  กุมภาพันธ์  2558
         ชุดที่  1  ถนนอารมย์ , ถนนเจริญพงษ์ทุกซอย , ถนนจำรูญนรา
         ชุดที่  2  ถนนระแงะมรรคาหน้าโรงพยาบาลนราธิวาสถึงสะพานยะกัง , โรงเรียนเทศบาล 3
    -    วันที่  27  กุมภาพันธ์  2558
         ชุดที่  1  ถนนพิชิตบำรุง (หอนาฬิกาตลอดสาย) , ซอยอิมพีเรียล , ซอยตรีรัตน์
         ชุดที่  2  ถนนยะกัง 2 , ซอยภาคภูมิ 1 , 2 , ถนนศิริชัยชาญ
     -   วันที่  28  กุมภาพันธ์  2558
         ชุดที่  1  ถนนภูผาภักดีตลอดสาย , ซอยหลังมัสยิด ฯ , โรงเรียนเทศบาล 1
         ชุดที่  2  ถนนยะกัง 1 , 3
                (กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน)
          เทศบาลเมืองนราธิวาส         จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ได้รับทราบและหากมีเด็กเล็กหรือมีสัตว์เลี้ยง    ขอให้นำออกไปจากบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

............................................