ข่าวประชาสัมพันธ์
……………..

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสมีนโยบายในการให้บริการรับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย แก่
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ทั้งนี้เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนมักจะ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้  ความเข้าใจทางด้านข้อกฎหมายที่ถูกต้องจนบางเรื่องต้องกลายเป็น
คดีความ  ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลานาน  ทำให้ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย   ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   เทศบาลฯ  จึงเปิดบริการให้คำปรึกษา
ปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา   กฎหมายแพ่ง   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  รวมทั้งกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด  ๆ  ทั้งสิ้น

           การให้บริการรับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว  เทศบาล ฯ  กำหนดเปิดให้บริการทุกวัน
ในเวลาราชการ  ณ  ห้องคลินิคกฎหมาย  ชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  0  7351 1048  ,  0  7351  6175

......................................