Get Adobe Flash player

chumchun 1 

 

ประธานชุมชน
นายกูบอลซู นิยมมุ่งธรรมะ

โทร. ๐๘๑-๙๕๗๑๔๗๔   

ประวัติชุมชน
          เดิมชุมชนกำปงตาโก๊ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ กำปง แปลว่าหมู่บ้าน ตาโก๊ะ แปลว่าความกลัว  ซึ่งเล่ากันว่ามาจากความน่ากลัวของเจ้าพระยาเมืองระแงะ ซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบและเคร่งครัดในการปกครอง และคนกลุ่มแรกที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านคือ ข้าราชบริวารของเจ้าพระยาเมืองระแงะที่ตามมาคอยรับใช้ในวังเจ้าพระยา
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อเขื่อนท่าพระยาสาย            
          - ทิศใต้                          ติดต่อชุมชนกูแบบาเดาะ                          
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อชุมชนบูรณะ                                  
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อชุมชนบางนาค
ประชากร  ๒๓๐   ครัวเรือน   ๑,๐๖๓  คน 

   จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ศาลเจ้าแม่กวนอิม
          - บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ของนางพุดดี  คงศรี
          - คลองวัชรีบำรุง
          - มโนราห์

    กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
         -ไม่มี

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงตาโกะ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน