Get Adobe Flash player

chumchun 1

30. หลงตลาดสด
ประธานชุมชน
นายมานโซ  สมาสกุล
โทร.085-0788409

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

             นายซับรี                    รอนิง                         ตำแหน่ง  รองประธาน

                      นายอรุณ                    แวอารง                     ตำแหน่ง  เลขานุการ

             นางรอสือมะ               บินวาเด็ง                   ตำแหน่ง  เหรัญญิก

             นายสายมี                  เจ๊ะเต๊ะ                       ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม

             นางสาวภุมรี               มามะ                        ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

             นายรุสดี                    ไทยสนิท                    ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

             นางยามีหล๊ะ            อูเซ็ง                            ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

             นางนูรุลฮูดา            บือราเฮง                      ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

 

ประวัติชุมชน
          ชุมชนหลังตลาดสด เป็นชุมชนของชาวประมงสมัยโบราณ ที่ประกอบอาชีพหาปลาและเพาะปลูก ชุมชนได้ขยายเป็นวงกว้างเนื่องจากมีนักเดินเรือเข้ามาทำการค้าขาย เข้ามาตั้งหลักตั้งฐานเป็นหลักแหล่งในแถบนี้ ในสมัยแรกเริ่มของหมู่บ้าน“มะนาลอ”
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ ชุมชนกาแลปาแย (เริ่มจากร้านขายข้าวเกรียบ) ถ.นิมิตรมงคลถึงคาร์แคร์ 
          - ทิศใต้              ติดต่อชุมชนพิทักษ์ลิขิต (สามแยกกูโบร์โต๊ะกอดอถึงสี่แยกท่าเรือ๒๐๐๐)                     
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐ (ถนนภูผาภักดีถึงหัวโค้งถนนนิมิตรมงคล)                   
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ ชุมชนรายอบือรากะ (ตั้งแต่คาร์แคร์ ถ.พิชิตบำรุง ถึงสามแยกกูโบร์โต๊ะกอดอ)

 

จำนวนประชากร 1417 คน ครัวเรือน 319 ครัวเรือน

 

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว

 

         -ตลาดนัดบาเละฮิเล 
         -ต้นมะขาม ๒๐๐ ปี และบ่อน้ำ (บริเวณตลาดนัด)

 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

          -ขนมโบราณ (ขนมตูเก), (ขนมปูตูฮัลบอ)

          -ข้าวเกรียบปลา

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑.ตลาดนัดบาเละฮิเล
          ๒.มัสยิดอัลเราะห์มานียะห์
          ๓.มัสยิดอัล-อิฮซาน (มัสยิดกาแลปาแย)
          ๔.โรงเรียนตาดีกา (ตามันอาซูฮันบูดี)         

แผนที่เทศบาล

ชมชนหลงตลาดสด

 

กลับสู่..เมนูชุมชน