Get Adobe Flash player

chumchun 1

image003
ประธานชุมชน  
นายมูฮามัดดือราฟี  สะมะแอ 
โทร. ๐๙๘-๗๐๖๖๐๙๙
 

 

            รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
                              นายอาดือนา           มะแอ                        ตำแหน่ง  รองประธาน
                              นางสาวฟาตีฮะ      มามะ                         ตำแหน่ง  เลขานุการ
                              นางแมะเนาะ          สะมะแอ                  ตำแหน่ง  เหรัญญิก
                              นายมาหะมะ           โต๊ะเย็ง                     ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
                              นางสาวนินะ          นิเฮง                         ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                              นายมามะรอซิดี     หะยีอาดาน                ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
                              นายอาแซ              บินอิซอ                     ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
                              นายนินาเซ               เซมิง                       ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

          ประวัติชุมชน
                 ชุมชนเก่าแก่มาแล้ว ๑๐๐ กว่าปี ที่มีผู้คนเริ่มก่อตั้งมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงบุกรุกที่ดินสาธารณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และตั้งเป็นถิ่นฐาน(กาแลตาแป) 

“กาแล” แปลว่าท่าเรือ ส่วนตาแปแปลว่า ต้นหูกวาง ซึ่งรวมกันแปลว่าท่าเรือต้นหูกวาง
อาณาเขตชุมชน

            - ทิศเหนือ             ติดต่อ.ถ.สมัยอาณาจักร
      - ทิศใต้                ติดต่อ.ชุมชนตลาดเก่า             
      - ทิศตะวันออก       ติดต่อ.ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐
      - ทิศตะวันตก         ติดต่อ.ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

 

             จำนวนประชากร 743 คน ครัวเรือน120 ครัวเรือน

              จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว

                         - เกาะกลางน้ำ

                         - โรงเรียนฮาฟีร อัลกรุอาน
                         - มัสยิดดารุลนาอีม

               กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

                                   -กลุ่มข้าวเกรียบ 

        จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
              - เกาะกลางน้ำ
              - โรงเรียนฮาฟีร อัลกรุอาน
              - มัสยิดดารุลนาอีม
   สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
             ๑. เกาะกลางน้ำ
             ๒. ศาลากาแลตาแป
             ๓.  โรงเรียนตาดีกา
แผนที่ชุมชน

ชมชนกาแลตาแป 1

กลับสู่...เมนูชุมชน