Get Adobe Flash player

chumchun 1

กแบบาเดาะ Fotorประธานชุมชน
นางสาวแวนูรา ดือราแม
โทร. ๐๙๓-๕๙๔๙๖๔๖

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นางสาวแวนิดา       แวดอเลาะ           ตำแหน่ง  รองประธาน
          นางนิยะ                 นิมุ                       ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นางแวนูรีต้า          เจ๊ะมะ                   ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายแวอากิม          แวดอเลาะ            ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นางสาวแปะอะ     ดือราแม               ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นางสาวนูรีดา       เจ๊ะกาเม๊าะ            ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นายแวอากิม        แวดอเลาะ             ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางซากินา          เซ็ง                        ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

คำขวัญชุมชน  :   ร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนเข้มแข็ง
ประวัติ   
          ชุมชนกูแบบาเดาะ คือ หนองแรด หรือ คลองแรด โดยสมัยก่อนบริเวณชุมชนดังกล่าว เป็นป่าทึกโดยสมัยอดีต มีสัตว์จำนวนมากและในป่าบริเวณนั้นมีสัตว์จำพวก (แรด) โดยภาษามาลายูเรียกว่า บาเดาะสมัยนั้นมีจำนวนมาก ก็เลยเรียกเป็นภาษามาลายูว่า กูแบบาเดาะ ซึ่งแปลว่า หนองแรดหรือคลองแรดโดยชุมชนกูบบาเดาะ ได้แยกพื้นที่มาจากชุมชนกำปงตาโก๊ะเพื่อขอตั้งเป็นชุมชนกูแบบาเดาะเมื่อวันที่ ๑๑มิถุนายน  ๒๕๕๐ จนมาถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
             - ทิศเหนือ          ติดต่อ    ชุมชนกำปงตาโก๊ะ(ถนน ศิริภักดี ฝั่งซ้าย)
             - ทิศใต้              ติดต่อ    ชุมชนจือปอ (บริเวณสุสานจีน)
             - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ชุมชนฮูยงตันหยง (บริเวณหัวโค้งศูนย์จักรกล เทศบาลเมืองนราธิวาส)
             - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ชุมชนจือปอ(บริเวณหลังโรงเรียนนราวิทย์(ปะจู )
ประชากร  ๑๒๘    ครัวเรือน   ๕๑๑   คน แยกเป็น
             ชาย  ๒๔๕    คน  หญิง     ๒๖๖     คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
             - ด้านนวดแผนโบราณและหมอตำแย   (นางแวเสาะ   แวแด)
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
             - ขนมจีน (ละซอและละแซ)
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
             ๑.มัดราเซาะห์กูแบบาเดาะ
             ๒. กูโบร์กูแบบาเดาะ

แผนที่ชุมชน

ชมชนกแบบาเดาะ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน