Get Adobe Flash player

 chumchun 1

 ณ นคร Fotor

นายไพศาล  สุกิจจานนท์
ประธานชุมชน
โทร.๐๘๑-๐๙๓๐๒๕๖

 

          รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

 

                    พ.อ. ฤกษ์ชัย             ชงัดเวช                     ตำแหน่ง  รองประธาน
                    นางสาวชุติกาญจน์     เดิมขุม                      ตำแหน่ง  เลขานุการ
                    นายจรูญ                  สุวรรณะ                    ตำแหน่ง  เหรัญญิก
                    นายอดุลย์                มังคลัง                      ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
                    ร.ต.ท. สุพวง             ปรางจันทร์                 ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    นายเจตน์นิพัทธ์         แซ่ง่ำ                        ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
                    นายปรีชา                 ใจห้าว                      ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

                นายสะอาด               แก้วสกุล                   ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

     ประวัติชุมชน
          เริ่มแรกประชากรชาวไทยในมาเลเซียได้มาตั้งรกรากในชุมชนแต่เดิมเรียกว่าชุมชนบ้านปลักปลานอกอพยพเข้ามาจำนวน ๖ ครัวเรือน ซึ่งล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องหรือสกุลเดียวกัน ต่อมาได้มีการออกเรือนแต่งงาน และมีการย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มเติม จึงทำให้มีการจำนวนประชากรมากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ชุมชน  ณ นคร ประชากรประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น รับราชการ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ทำสวน แต่ส่วนใหญ่ของชุมชนรับราชการ
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.ถ.ประชาภิรมย์ ถนนดำรงวงศ์ ถนนนรสุขอนุสรณ์
          - ทิศใต้                          ติดต่อ.คลองวัชรีบำรุง
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ..ยะกัง ๒ ณ นคร ซอย ๓, ๒,๑,๕ (ในซอย)
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ถ.สุริยะประดิษฐ์/คลองชลประทาน(วัชรีบำรุง)
ประชากร  ๗๖๙  ครัวเรือน  ๑,๖๖๖  คน 

 

      จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
                    - วัดประชาภิรมย์
                    - วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ
                    -การจัดงานถนนข้าวยำ ช่วงเทศกาลงานวันสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี
                    - การตักบาตรข้าวสาร น้ำตาลทราย ช่วงเข้าพรรษาของทุกปี

       กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
                 -ขนมพื้นเมืองกาละแม

แผนที่ชุมชน

ชมชน ณ นคร

 

กลับสู่..เมนูชุมชน