Get Adobe Flash player

chumchun 1 

กำปงตาโกะ 

ประธานชุมชน
นายเปาซี  เต๊ะ

โทร. ๐๘๓-๑๖๘๔๙๙๓

 

   รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
         นายต่วนอิสมาแอ   อัลยุฟรี                 ตำแหน่ง  รองประธาน
         นายนิรันดร์           หะยีวาเตะ             ตำแหน่ง  เลขานุการ
         นายอิสมาดี          เจ๊ะฆอ                   ตำแหน่ง  เหรัญญิก
         นายอาบูอาเซ็ง      เจ๊ะโซ๊ะ                  ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
         นางสาวสุไรดา      บินฮารง                 ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         นายเปาซี             ลิเดะ                     ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
         นายนิพนธ์            เสมอภพ                ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
         นายกูบอลซู          นิยมมุ่งธรรมะ         ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

     

ประวัติชุมชน
          เดิมชุมชนกำปงตาโก๊ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ กำปง แปลว่าหมู่บ้าน ตาโก๊ะ แปลว่าความกลัว  ซึ่งเล่ากันว่ามาจากความน่ากลัวของเจ้าพระยาเมืองระแงะ ซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบและเคร่งครัดในการปกครอง และคนกลุ่มแรกที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านคือ ข้าราชบริวารของเจ้าพระยาเมืองระแงะที่ตามมาคอยรับใช้ในวังเจ้าพระยา
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อเขื่อนท่าพระยาสาย            
          - ทิศใต้                          ติดต่อชุมชนกูแบบาเดาะ                          
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อชุมชนบูรณะ                                  
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อชุมชนบางนาค
ประชากร  ๒๓๐   ครัวเรือน   ๑,๐๖๓  คน 

   จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ศาลเจ้าแม่กวนอิม
          - บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ของนางพุดดี  คงศรี
          - คลองวัชรีบำรุง
          - มโนราห์

    กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
         -ไม่มี

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงตาโกะ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน