Get Adobe Flash player

chumchun 1

พนาสณฑ Fotor

ประธานชุมชน
นายอาแว เจ๊ะเต๊ะ
โทร. ๐๖๔-๙๖๙๘๘๒๗

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายอาหะมัด            เมาะมิง                      ตำแหน่ง  รองประธาน
          นางสาวแวรสนา      ตาซา                          ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นางสาวนฤมล         นฤมิตสุธน                 ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายมะดาโอะ           ซะ                             ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
                นางสาวต่วนฟาดีลา        ทวีจิตร์                       ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นายบูราฮัน               เจะเตะ                      ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นายซาฮานูซี            บินมะอิลา                ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางอาดีลา               ผดุง                           ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน     

ประวัติชุมชน
          ชุมชนพนาสณฑ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแกนนำชุมชน โดยนายอนันต์  เจะเซ็ง  เป็นแกนนำในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดตั้งชุมชนใหม่ แยกจากชุมชนบือตง ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้ชาวบ้านในชุมชนไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรและสิทธิ์ต่างๆที่ชุมชนควรได้รับ ทำให้เสียโอกาส ซึ่งมติที่ประชุม  เวทีประชาคมตกลงจัดตั้งชุมชนใหม่ ชื่อ “ ชุมชนพนาสณฑ์” ตามชื่อถนนสายหลักของชุมชนและได้ทำการเลือกประธานชุมชน ซึ่งประธานคนแรกที่ได้เลือก คือ นายอนันต์ เจะเซ็ง (ปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕) และมีการเปลี่ยนแปลงประธานคนที่ ๒ คือ นายอุดม เจะอาลี (ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕) ซึ่งปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง คือ นายธนากร อาแว
คำขวัญ  สร้างความสามัคคี  พัฒนาชุมชน และสร้างนิสัย
เขตชุมชนอาณาเขต
          - ทิศเหนือ                     ติดต่อ ร้านแว่นบิวตี้ฟูล ถึง โรงเรียนพิมานวิทย์ (ตามถ.เจริญพงศ์ถึงถ.พนาสณฑ์๒ )        
          - ทิศใต้                         ติดต่อ จากร้านแว่นบิวตี้ฟูล  ตาม ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ถึง โรงเรียนอัตตัร จรดถึง โรงเรียสวนสวรรค์
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ สี่แยกเยาวราช (ฝั่งร้านแว่นท๊อปเจริญ.) ตาม ถ.พิชิตบำรุง ถึง ร้านแว่นบิวตี้ฟูล     
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ ถ.พนาสณฑ์ ซอย ๒ ถึง ถ.ตัดใหม่ (บายพาส)
ประชากร ๔๕๗ ครัวเรือน  ๑,๐๗๗  คน แยกเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.  ผลิตที่นอน/หมอนนุ่นแบบโบราณ (ทำกับมือ)
        ๒. การกรอกเลือด (Bekam) คือการเอาเลือดสกปรกออกจากตัว โดยใช้ถ้วยสุญญากาศกดที่จุดสำคัญ เช่น ที่บริเวณศีรษะ ใช้รักษาโรคทั่วไป เช่น ประสาทเสื่อม , ความเคลียด , ปวดศีรษะ ฯลฯ ชื่อ นายมะหมัด เจะลง บ้านเลขที่ ๔/๑  ถ.พนาสณฑ์  โทร ๐๘๙-๖๕๙๔๖๐๔
          ๓. การรักษาโรคโดยใช้อาญัติอัล-กุรอาน ต้นฉบับมาเลเซีย ใช้วิธีอ่านรุกยะห์ (ดุอา) บริการรักษาโรคทั่วไป เช่น โรคหอบหืด , ลมชัก ,โรคเบาหวาน ฯลฯ เปิดบริการช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ชื่อ นายมะบาแซ  หะยีรอมลี (แบมะบาเซร์) บ้านเลขที่ ๖  ถ.พนาสณฑ์  โทร ๐๘๑-๘๙๗๐๕๕๑
          ๔. การทำขนมไข่ (อาเก๊าะ) เป็นของฝาก จำหน่ายปลีกและส่งราคาถูก เป็นของฮัจญะกะมะริแย ตั้งอยู่ที่ ๑๐/๓ ซ.พนาสณฑ์ ๓  โทร ๐๘๔-๐๖๗๒๐๑๙ สะอาด ถูกหลักอนามัย
กลุ่มองค์กร
          ๑.  กลุ่มผลิตหมอนสวยงาม
          ๒.  ศูนย์นราศรัทธาชน
          ๓.  กลุ่มบ้านมั่นคง (อามันดามัย)
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - โรงแรมอิมพีเรียล     
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
          ๒. โรงเรียนสวนสรรค์วิทยา
          ๓. โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
          ๔. มัสยิดบาโงดือราฮัม      

แผนที่ชุมชน

ชมชนพนาสณฑ         

กลับสู่..เมนูชุมชน