Get Adobe Flash player

chumchun 1

ตลาดเกา
ประธานชุมชน

น.ส.นารีดา  ยา
โทร.๐๘๐-๘๖๒๖๘๒๐

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

 

          นายอัซมุอีย์            สมานุรัตน์               ตำแหน่ง รองประธาน
          นางสาวอันทิยา       แวสตาปอ                ตำแหน่ง เลขานุการ
          นางสาวแวซูไฮลา     แวหะมะ                  ตำแหน่ง เหรัญญิก
          นางสาวปาริษา        โกลกะ                    ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นางรอฮานี             บินยาฮายา              ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นางสาวมาซูวิน        มามะ                     ตำแหน่ง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นายอาแว               ดอเลาะ                  ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางสาวมูตัส                   ดอเลาะ                   ตำแหน่ง ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติชุมชน
          ตลาดเก่านั้นเคยเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขาย เนื่องจากว่ามีตลาดเก่ามีท่าเรือในการขนสินค้าขึ้นฝั่งและในบริเวณตลาดเก่าก็เต็มไปด้วยร้านขายสินค้า ซึ่งยังคงมีร้านดั่งเดิมสืบทอดมรจนถึงปัจจุบัน ชุมชนตลาดเก่า แต่เดิมเป็นชุมชนกาแลตาแป และได้แยกออกมาเป็นชุมชนใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีชื่อว่าชุมชนตลาดเก่า สาเหตุที่มีชื่อดังกล่าวนั้น เพราะแต่เดิมในพื้นที่แห่งนี้มีตลาดอยู่ โดยมีชื่อว่า”กือดาบูโฆะ”

อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.กาแลตาแป...              
          - ทิศใต้                          ติดต่อ.ร้านอั้งม้อ....                              
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ.ลุ่มแม่น้ำบางนรา...                                
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ชุมชนสมัยอาณาจักร....

จำนวนประชากร  852 คน     ครัวเรือน   144  ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
           - สถานีตำรวจน้ำนราธิวาส ,สนามเด็กเล่น อบจ. ,บริษัทพิธานพาณิชย์

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
        -ไม่มี

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
         
- ตำรวจน้า
          - สนามเด็กเล่น อบจ.
          - บริษัทพิธานพาณิชย์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. สนามเด็กเล่น อบจ
          ๒. สถานีตำรวจน้ำ
          ๓. มัสยิดหะยีววาจิ

แผนที่ชุมชน

ชมชนตลาดเกา

 

กลับสู่..เมนูชุมชน