Get Adobe Flash player

chumchun 1
6. กำปงบาร 3
ประธานชุมชน

นายมะซอลา  สามะแม
โทร.๐๘๒-๘๒๑๓๖๔๓

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

 

          นายอารันต์              บินมามะ                  ตำแหน่ง  รองประธาน

          นางสาวรุสนีดา         แประสามะ              ตำแหน่ง  เลขานุการ

          นายเจ๊ะอาลี              เจะมุ                       ตำแหน่ง  เหรัญญิก

          นางนูรอไอนี             เจ๊ะมามะ                  ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนาธรรม

          นายมะยาเซ็ง           มะรอเซะ                  ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          นางสาวซีซะ            สะมะแอ                   ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

          นางสาวแวนูรไอนี    แวอาแซ                   ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

          นางสือนะ               อูเซ็ง                        ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติชุมชน

          เดิมชุมชนกำปงบารูมีเพียงแค่กำปงบารูเดียวถูกแยกออกมาเป็น 3 ชุมชน เพื่อความสะดวกในการปกครองและในเรื่องอื่นๆได้ทั่วถึง เนื่องจากขนาดของชุมชนที่ขนาดกว้าง มีจำนวนประชากรที่มากกว่าชุมชนอื่นๆ

 

อาณาเขตชุมชนกำปงบารู3

             - ทิศเหนือ                     ติดต่อ ชุมชนกำปงบารู1   

        - ทิศใต้                        ติดต่อ สุดเขตเทศบาล(คูระบายน้ำโคกเคียน)
        - ทิศตะวันออก              ติดต่อ ชุมชนกำปงบารู
2        
        - ทิศตะวันตก                ติดต่อ สุดเขตเทศบาล(ม.7 บ้านโร๊ะบูตอ)
ตำบล.โคกเคียน

 

จำนวนประชากร 633 คน ครัวเรือน 112 ครัวเรือน

 

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว

 

          -มัสยิดกำปงบารู3

 

          -มัสยิดคอยรียะห์(มะนุร์)

 

          -ที่ทำการชุมชน

 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

          -ข้าวเกรียบปลา,ข้าวเกรียบปลาลูกชิ้นปลา,ขนมโบราณ(ขนมจูโจ),ไอศกรีมตัก,น้ำหมักผลไม้(รักษาโรคต่างๆ)


สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัสยิดกำปงบารู ๓
          ๒. มัสยิดคอยรียะห์ (มะนุร์)
          ๓. ที่ทำการชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 3

กลับสู่..เมนูชุมชน