Get Adobe Flash player

 

chumchun 1

กำปงบาร2 

ประธานชุมชน
นายมะนารงค์  ดอเล๊าะ
โทร.๐๖๓-๐๘๗๘๙๒๓

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
         
นายกอเดร์              ยูโซะ                      ตำแหน่ง รองประธาน
         
นายมหามะภาณี     สุหลง                      ตำแหน่ง เลขานุการ
         
นายดุลรอหะ         สามะแม                  ตำแหน่ง เหรัญญิก
         
นายมะยูโซ๊ะ          ดอเล๊าะ                   ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
         
นายคอมารูดิน       อุเซ็ง                        ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         
นายมาฮาดี              ยามู                         ตำแหน่ง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
         
นางอาปีซะ             อาแว                       ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
              
นายรุสมาน             อาแว                       ตำแหน่ง ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติ
          ชุมชนกำปงบารูและชาวกำปงบารู สมัยสงคราวโลกครั้งที่ ๒ ดั้งเดิมมีชาวมาเลเซียมาปลูกบ้านเรือนครั้งแรกมีจำนวน ๔ หลังคาเรือน ซึ่งพื้นที่ปลูกสร้างไม่ทราบว่าเป็นของใคร ผู้ที่ก่อตั้งบ้านเรือนนี้ก็เป็นบุคคลครอบครองแบ่งกันเป็นสัดส่วน  ซึ่งชุมชนกำปงบารู ได้มีพื้นที่ตั้งแต่ สี่แยกพิชิตบำรุง ถึงหมู่ ๗ (บ้านบาโระบูตอ) ซึ่งภายหลังได้มีการครอบครองพื้นที่นี้ พอจะทราบว่าเป็นของใครบ้าง ดังนี้ นางแมะ  บินอูเซ็ง , บือราเฮง ,  อุเซ็ง  โต๊ะยาวอ , หะยีแยนะ เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นของ ลูก หลาน อาศัยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โดยชุมชนกำปงบารู ๒ ได้แยกพื้นที่เพื่อขอตั้งเป็นชุมชนกำปงบารู ๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๗ จนมาถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ           ติดต่อ  ชุมชนกำปงบารู ๑
          - ทิศใต้              ติดต่อ  ชุมชนมัดยามัน
          - ทิศตะวันออก     ติดต่อ  ชุมชนรายอบือราเกะ
          - ทิศตะวันตก       ติดต่อ  ชุมชนกำปงบารู ๓

จำนวนประชากร 717คน ครัวเรือน 88ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
         
-ไม่มี

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
         
-ทำข้าวเกรียบ
         
-ทำกรงนก
         
-กลุ่มสตรี(ทำน้ำยาล้างจาน)
         
-ขนมดอกจอก

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัดราเซาะห์เปาะโก๊ะ
          ๒. โรงเรียนตาดีกา

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 2

กลับสู่..เมนูชุมชน