Get Adobe Flash player
 

chumchun 1
กำปงบาร1 Fotor

ประธานชุมชน
นายเปายี     ยูโซะ
โทร.๐๙๘-๖๙๒๐๙๙๕ 

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

 

นายสาและ          ยูโซะ                  ตำแหน่ง  รองประธาน

นางสาวซูรีนา       เซาตา                ตำแหน่ง  เลขานุการ

นายนิอุสมาน       นิโซะ                  ตำแหน่ง  เหรัญญิก

นายอำรัน            สนิ                    ตำแหน่ง ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม

นายรชานนท์        จันทกานต์          ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายซูไฮรี            สือรี                   ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

นายลอซารี         อุเซ็ง                  ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นางมารียำ                สาเมาะ                        ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

 

คำขวัญชุมชน   :   ร่วมคิด    ร่วมแก้    ร่วมพัฒนา    ชุมชนน่าอยู่
ประวัติชุมชน  
         
แต่เดิมชุมชนกำปงบารูมีสภาพเป็นป่าไม่มีผู้คนอาศัย ต่อมาได้มีราษฎรเข้ารอบครอง พื้นที่ เพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย ประกอบพื้นที่ชุมชนกำปงบารู อยู่ใกล้ทะเลและป่าชายเลน ต่อมาได้มีราษฎรเข้ามาจับรองพื้นที่มากขึ้น ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหากินกับป่าชายเลนและทำการประมง และราษฎรมากขึ้นตามลำดับ ครั้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านโดยตั้งชื่อว่า “กำปงบารู”แปลว่าหมู่บ้านใหม่

อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ      ติดต่อ   ชุมชนโต๊ะกอดอร์ (เริ่มจากหัวโค้งทางลงไปสนามบอลหลังมัสยิดประจำจังหวัดเริ่มบ้านเลข ๗๖ ถ.กำปงบารู ไปตรงสุด บ้านเลขที่ ๑๓๔/๙  ถ.กำปงบารู)
          - ทิศใต้          ติดต่อ   ชุมชนกำปงบารู๒ (เริ่มบ้านเลขที่ ๔๓/๑ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๓/๔ ถ.กำปงบารู)
          - ทิศตะวันออกติดต่อชุมชนรายอบือรากะ (เริ่มบ้านเลขที่ ๗๖ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๔๓/๑ ถ.กำปงบารู)       
          - ทิศตะวันตก   ติดต่อชุมชนกำปงบารู๓ (เริ่มบ้านเลขที่ ๑๐๓/๔ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๔/๙ ถ.กำปงบารู)

จำนวนประชากร 981 คน ครัวเรือน 132 ครัวเรือน

 

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว

 

            - กลุ่มทำสมันปลา ชุมชนกำปงบารูกลุ่มทำสมันปลาประมาณ 30 ปี

 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

             -ทำสมันปลา,กลุ่มทำปลาเค็ม,จำหน่ายเกลือเม็ด,กลุ่มทำขนมดอกจอก         

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัดราเซาะห์ปาจูอาแว ( นูรูลอีหมาม)
          ๒. ลานกีฬาชุมชนกำปงบารู ๑
          ๓. หอกระจายข่าวของชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 1

กลับสู่..เมนูชุมชน