Get Adobe Flash player

chumchun 1   

กาแลปาแย Fotor 

 

ประธานชุมชน
นายสักกรี  กอเดร์  
โทร.๐๘๕-๐๗๘๘๔๐๙
 

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
             นายสุไลมัน            ยูโซ๊ะ                          ตำแหน่ง  รองประธาน
             นางสาวยูไนนี         กอเดร์                        ตำแหน่ง  เลขานุการ
             นางรอกีเยาะ          สะเด็ง                         ตำแหน่ง  เหรัญญิก
             นายมะรอแดร์        บินเปาะแว                   ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
             นายลี                    นาวี                            ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
             นายอาปานดี         เจะปอ                         ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
             นายสุริยา             ยูโซะ                           ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
             นางสาวซารีนา        มามะ                         ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน     

ประวัติชุมชน
          เป็นชุมชนชาวประมง สมัยโบราณประกอบอาชีพประมงหาปลา และเป็นที่ขึ้นนำมันของบริษัทพิธานพาณิชย์ชาวประมงที่นีประชาชนมาจากหลากสถานทีชาวประมงที่นี้หาปลาด้วยอวนบาแย ลักษณะคล้ายอวนลาก พอไม่นานก็มีอวนตาโก๊ะ ชาวบ้านบางครั้งก็ยกว่าหมู่บ้านกาแลตาโก๊ะ และมีการเปลี่ยนแปลงมาสมัยนี้ มีการตั้งชุมชน ชาวบ้านจึงเสนอให้เป็นชุมชนกาแลปาแย

อาณาเขตชุมชน
           - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.เริ่มจากเชิงสะพานปรีดาติดต่อคลองโคกเคียน
           - ทิศใต้                          ติดต่อ.ถนนนิมิตรมงคลตลอดสายจากร้านวันเจริญดีเด่น
           - ทิศตะวันออก                ติดต่อ.เริ่มจากเชิงสะพานวีระพิพัฒน์
           - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

จำนวนประชากร 695 คน ครัวเรือน 145 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - สะพานปรีดา
          - สะพานวีระพิพัฒน์
          - ศาลากระโจมไฟ

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
          -กลุ่มทำข้าวเกรียบปลา
          -ช่างเขียนลายเรือ

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑.  สะพานปรีดา
          ๒.  สะพานวีระพิพัฒน์
          ๓.  ศาลากระโจมไฟ 

แผนที่ชุมชน

ชมชนกาแลปาแย 1

 

กลับสู่..เมนูชุมชน