Get Adobe Flash player

chumchun 1

S  18579486 Fotor 

ประธานชุมชน  
นายชลัท สุขสวัสดิ์  
โทร.
๐๘๓-๖๕๕๘๑๘๔

 

 

          รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
                    นางไพลิน                ฤทธิมนตรี                ตำแหน่ง  รองประธาน
                    นายพิทม                 พรหมพิทักษ์กุล        ตำแหน่ง  เลขานุการ
                    นายสุธี                    สุทัศน์ ณ อยุธยา       ตำแหน่ง  เหรัญญิก
                    นายถาวร                หมื่นเพชร                 ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
                    นายโรจน์ศักดิ์         แสนหล้า                   ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    นายสมจิตร            อรัมภ์สกุล                 ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
                    นายสมพิศ             โรตนะ                        ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
                    นายซารีปะห์         มือลี                            ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติชุมชน

          ชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งชุมชน ๙๑๒ เมื่อปี พ.ศ ๒๕๔๙ เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒  โดยนายพาพล รอดชู  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานชุมชนคนแรก และได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเลื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ อบต.โคกเคียน ถึงบ้านเลขที่ ๓๙๕/๓ ถ.ชาญอุทิศ (พันโทแสวง แสงฉัตรแก้ว)
          - ทิศใต้              ติดต่อ ถนนสุริยะประดิษฐ์                               
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ ชุมชนร่วมอุทิศ                              
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ  ซอยพลูศิริ

จำนวนประชากร 351 คน ครัวเรือน 163 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ที่ทำการชุมชนเป็นอาคารใช้เป็นที่จัดกิจกรรมและจัดประชุม.
          -ชุมชน ๙๑๒  ใกล้กับสวน ร.๕ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน
          -ชุมชน ๙๑๒ ดูแลผู้สูงอายุโดยมีกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ส่งเสริมการออกกำลังกายและเยี่ยมบ้าน
          -เป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
          -ปากทางเข้าชุมชน ๙๑๒ มีช้างเป็นสัญลักษณ์

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
          -ทำขนมตาล
       -กลุ่มกลองยาว

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. สนามแบดบินตัน
          ๒. สนามเปตอง
          ๓. สนามตะกร้อ 

แผนที่ชุมชน

ชมชน 912

กลับสู่..เมนูชุมชน