Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

          ด้วยกรมการปกครอง ได้ชี้แจงในการมอบอำนาจในการติดต่อราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หากมีการยื่นคำขอหรือคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวในเรื่องใด ๆ การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือ โดยมีสาระสำคัญให้ได้ความว่าผู้มอบอำนาจได้มอบอำนาจให้ดำเนินการแทนในเรื่องนั้น ๆ สำหรับเรื่องที่ไม่สามารถมอบอำนาจซึ่งจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ได้แก่
​           - การขอมีบัตรประชาชน
​           - การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
​           - การย้ายปลายทาง
​           - การขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติ
​           - การขอมีบัตรต่างด้าว
​           เทศบาล ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ณ งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7351 5864 ในวัน เวลา ราชการ