Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

       ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม (สุนัตหมู่) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน และลดปัจจัยเสี่ยงสภาวะสุขภาพ
การจัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ในปีนี้กำหนดจัดในวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจจะนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส (หลังธนาคารกรุงเทพ) ในวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๖๑๕๑ หรือ ๐ ๘๑๘๙ ๘๓๐๒ ๑
.......................................