Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวประชาสัมพันธ์

………………..

              ด้วยจังหวัดนราธิวาส  โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดให้เรื่องความสะอาดเป็นนโยบายสำคัญ  ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น หาดนราทัศน์ จึงได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาบูรณาการกำหนดแนวทาง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เทศบาลฯ  จึงได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยจะดำเนินการ จับ-ปรับ
สำหรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ (หาดนราทัศน์) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

              เทศบาลฯ  จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดยขอให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอได้รับความขอบคุณจากเทศบาลเมืองนราธิวาส

............................................