Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖

พระราชกฤษฏีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๓)

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) ๒๕๕๐

พรบ.เทศบาล ๒๔๙๖

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕

พรบ.กำหนดแผลและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๓

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๓