Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

 

1138515756 วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1138515756 หลักการและเหตุผล

1138515756 การวิเคราะห์ตำแหน่ง

1138515756 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน

1138515756 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

1138515756 ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส

1138515756 คำสั่งเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ ๘๒๗/๒๕๒๙ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างส่วนราชการใหม่

1138515756 แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประกาศคุณธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง