Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

         1008853vmgqp9foz4 ข้อมูลชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส
               (จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นายไพศาล กูเล็ง/นายไฟซูล แตะ)

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ งาน ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
          ๑. งานธุรการ
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
          ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
          ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
               1138515639 งานสารบรรณ
               1138515639 งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
               1138515639 งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
               1138515639 งานตรวจสอบแสดงรายการเกียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
               1138515639 งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
               1138515639 งานการเงินและพัสดุ
               1138515639 งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
               1138515639 งานบริหารบุคคล
               1138515639 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
               1138515639 งานจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของกอง
               1138515639 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
               1138515639 งานสวัสดิการของพนักงานลูกจ้าง
               1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรีและคนชรา
              ๒.๑ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515662 งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
               1138515662 งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
               1138515662 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
               1138515662 งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวและโรคเอดส์
               1138515662 งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
               1138515662 งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
               1138515662 งานควบคุมหอพักเอกชน - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
               1138515662 งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
               1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
              ๒.๒ งานสวัดิภาพเด็ก เยาวชน กิจการสตรี และคนชรา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งเร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
               1138515697 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
               1138515697 งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
               1138515697 งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
               1138515697 งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
               1138515697 งานส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
               1138515697 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและกิจการสตรีและคนชรา
               1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาศักยภาพชุมชน และงานพัฒนาอาชีพ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
              ๓.๑ งานพัฒนาศักยภาพชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515756 งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
               1138515756 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
               1138515756 งานจัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
               1138515756 งานป้องกันยาเสพติด
               1138515756 งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการแก่ชุมชน
              ๓.๒ งานพัฒนาอาชีพ - ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1138515639 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน
               1138515639 งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
               1138515639 งานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี
               1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4