Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ งาน ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย
          ๑. งานธุรการ
          ๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง
          ๓. ฝ่ายพัฒนารายได้
          ๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
         ๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่าย และงานดังต่อไปนี้
             1138515662 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
             1138515662 ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ
             1138515662 ดูแลรักษาสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ
             1138515662 จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก
             1138515662 ลงรับฎีกาจากสำนัก/กองต่างๆ
             1138515662 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการตลอดจนเงินอื่นๆ ของพนักงาน และฎีกาอื่นๆของกองคลัง
             1138515662 คัดลอกรายงานต่างๆ
             1138515662 สรุปความเห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
             1138515662 ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสถิติเอกสารหลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
             1138515662 ติดตามรวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
             1138515662 ติดต่อ ประสานงานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และงานอื่นๆ
          ๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหาร งานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง และงานการเงินและบัญชี
             ๒.๑ งานบริหารงานคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุและทรัพย์สิน
             1138515756 ควบคุมกำกับดูแลงานสถิติการคลัง
             1138515756 ควบคุมการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
             1138515756 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒.๒  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 การพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์
             1138515756 ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง
             1138515756 ตรวจนับเก็บรักษาเบิกจ่าย นำส่ง จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
             1138515756 จัดทำรายงานพัสดุประจำเดือน
             1138515756 รายงานพัสดุคงเหลือประจำปีให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
             1138515756 โต้ตอบหนังสือ บันทึกสรุปความเห็นตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน
             1138515756 รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
             1138515756 ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             1138515756 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ
             1138515756 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุครุภัณฑ์
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒.๓ งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 ควบคุมการรับจ่ายเงินสะสมของเทศบาล
             1138515756 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

             1138515756 พิจารณาตรวจจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญและเงินประเภทอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
             1138515756 ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ เงินยืมสะสมของเทศบาล เงินยืม เงินทดรองจ่าย เงินฝาก เงินอุดหนุน
             1138515756 ตรวจรับฎีกา แยกประเภทฎีกา จัดเก็บฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
             1138515756 จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนเงินยืม ทะเบียนคุมการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ทะเบียนเงินมัดจำประกันสัญญา
             1138515756 จัดทำรายงานทางการเงินและตรวจรับหลักฐานการคำ้ประกันสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย
             1138515756 รวบรวมข้อมูลต่างๆ เร่งรัดและส่งใช้เงินยืม
             1138515756 พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการวางระเบียบในการรับ - ส่งเงิน การรักษาเงินฯ
             1138515756 ควบคุมและรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ
             1138515756 ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๒.๔ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515756 การรับ ​- ​จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงินตามงบประมาณ
             1138515756 รวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
             1138515756 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
             1138515756 จัดทำรายการการเบิกจ่ายเช็ค เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและรับจ่ายเงินสด
             1138515756 ลงบันทึกบัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย และบัญชีย่อย
             1138515756 ทำทะเบียนเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
             1138515756 เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี
             1138515756 การบันทึกบัญชีเงินสดรับ
             1138515756 จัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
             1138515756 การบันทึกบัญชีเงินสดจ่าย
             1138515756 จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
             1138515756 จัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝาก ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
             1138515756 จัดทำบัญชีแยกประเภท
             1138515756 จัดทำรายการกระแสเงินสด
             1138515756 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
             1138515756 จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
             1138515756 จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน รายจ่ายค้างจ่าย งบเงินสะสม รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานต่างๆ
             1138515756 ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน
             1138515756 ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
             1138515756 ติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุม
             1138515756 ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข
             1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๓. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
             ๓.๑ งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515662 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่างๆ หาวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             1138515662 ตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม
             1138515662 ปรับปรุงแบบแสดงรายการคำร้อง คำขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสม
             1138515662 เสนอการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย
             1138515662 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
             1138515662 กำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
             1138515662 วางแผนเสนอแนะการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
             1138515662 ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ชักชวนให้ประชาชนเสียภาษี
             1138515662 จัดทำบัญชีรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.)
             1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรทอตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๓.๒ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515662 จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ของเทศบาล
             1138515662 ตรวจรับแบบแสดงรายการ คำร้องหรือคำขอ คำอุทธรณ์ของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม
             1138515662 รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี
             1138515662 จัดทำทะเบียนคุม รายชื่อผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
             1138515662 เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
             1138515662 ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่างๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี
             1138515662 ตรวจสอบและประเมินภาษี
             1138515662 เก็บรักษาและนำส่งเงิน
             1138515662 จัดทำรายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.๑) , จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ (กค.๒)
             1138515662 จัดทำใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินพร้อมนำส่งเงิน
             1138515662 จัดทำทะเบียนเงินรายรับ
             1138515662 ดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
             1138515662 ติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับรายได้จากทรัพย์สินและอื่นๆ
             1138515662 รวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษี
             1138515662 ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ คำนวณภาษี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการประเมิน คำชี้ขาดการอุทธรณ์ ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
             1138515662 รับเงินและควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด
             1138515662 เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีฯ สอดส่อง ตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นที่ค้างชำระ
             1138515662 ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
             1138515662 ให้ความคิดเห็นและวินิจฉัยเพื่อสั่งการ
             1138515662 ฝึกอบรมและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
             1138515662 ติดต่อประสานงาน ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
             1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๔. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
             ๔.๑ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515639 เตรียมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
             1138515639 จัดเตรียมข้อมูล เอกสารสิทธิที่ดิน ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการออกคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
             1138515639 จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
             1138515639 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             1138515639 จัดทำแผนที่ระวางทางกับแผนที่เขตปกครอง เขียนแผนที่แม่บทและกำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน
             1138515639 คัดลอกข้อมูลที่ดิน ค้นหาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินคัดลอกข้อมูลลงแบบสำรวจ เก็บแบบสำรวจและเอกสารข้อมูล
             1138515639 สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดเตรียมพนักงานสนาม อำนวยการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
             1138515639 ศึกษาค้นคว้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
                การเรียกเก็บกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             1138515639 จัดทำแผนที่ภาษีขยายมาตราส่วนระวางแผนที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที่จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
             1138515639 จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บเอกสาร พิกัดฉาก (UTM)
             1138515639 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินประชาชนในเขตท้องที่อย่างมีระบบ
             1138515639 ปรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลเอกสารในระบบแผนที่ฯ สามารถนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง
                เชื่อถือได้
             1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             ๔.๒ งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1138515639 งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
             1138515639 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
             1138515639 ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้
             1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

qeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeqqeeq