Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์แลเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
               โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๒ ส่วน หน่วยศึกษานิเทศก์และโรงเรียน
               ๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
               ๒. ส่วนบริหารการศึกษา
               ๓. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
               ๔. หน่วยศึกษานิเทศก์
               ๕. โรงเรียน
               ซึ่งในแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้
          ๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ และงานธุรการ
               ๑.๑ งานแผนและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515639 งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการศึกษา
                     1138515639 จัดทำแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลติดตามแผนงาน
                     1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑.๒ งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                     1138515662 งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งหมด
                     1138515662 ประเมินและติดตามผลด้านระบบสารสนเทศ
                     1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑.๓ งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515697 งานบริหารงานงบประมาณในแผนงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา
                     1138515697 การขอตั้งงบประมาณ
                     1138515697 การรับและจัดสรรเงินประจำงวด
                     1138515697 การขอเปลียนแปลงรายการ / การขอกันเงินเหลือจ่าย
                     1138515697 การบริหารงบประมาณค่าครุภัณฑ์
                     1138515697 การบริหารงบประมาณค่าเช่าบ้าน
                     1138515697 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
                          - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
                          - ค่าซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
                          - ค่าเครื่องเขียนแบบเรียน
                          - ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
                          - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
                     1138515697 การบริหารงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งของกองและของโรงเรียนในสังกัด
                     1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑.๔ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515756 งานธุรการ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
                     1138515756 ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนาพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ
                     1138515756 ดูแลรักษาสถานที่และซ่อมแซมทรัพยสินของส่วนราชการ
                     1138515756 จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก
                     1138515756 ลงรับฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ ตลอดจนเงินอื่นๆ ของพนักงาน และฏีกาอื่นๆ ของกองคลัง
                     1138515756 ค้นหาติดตามเรื่องราวเอกสารหลักฐาน
                     1138515756 คัดลอกรายงานต่าง ๆ
                     1138515756 สรุปความเห็น ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
                     1138515756 ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
                     1138515756 ติดตามรวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
                     1138515756 ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล
                     1138515756 ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาขัดข้องและงานอื่นๆ
                     1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๒. ส่วนบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายกิจการโรงเรียนและวิชาการ
               ๒.๑ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ และวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
                    ๒.๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515639 การพิจารณาความดีความชอบพนักงานครูเทศบาลและกองการศึกษา
                     1138515639 จัดทำหลักฐาน ตรวจสอบ เรื่องปลดเกษียณ การขอรับบำเหน็จบำนาญ
                     1138515639 จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฏหมายและหลักฐานของงาน
                     1138515639 การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     1138515639 งานดำเนินการทางวินัย และร้องทุกข์
                     1138515639 รายงานการเปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานครูและลูกจ้าง
                     1138515639 การลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานครูและลูกจ้าง
                     1138515639 วางแผนบุคลากรทางการศึกษา
                     1138515639 งานประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี
                     1138515639 งานจัดทำและตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน พนักงานครูเทศบาล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) (จ.๑๘) ประจำปี และบัญชีขอถือจ่ายชั่วคราว (จ.ย่อย) ระหว่างปี ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผน สรุปยอดเงินงบประมาณอัตรา
                        เงินเดือนที่ขอถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดอัตราเงินเดือน การจัดทำสถิติ เงินเดือนครู
                     1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๒ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515662 งานวางแผนอัตรากำลังบุคลากรของพนักงานครูเทศบาล
                     1138515662 การรายงานทะเบียนประวัติของพนักงานครูเทศบาล
                     1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๒.๒ ฝ่ายกิจการโรงเรียน และวิชาการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                    ๒.๒.๑ งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515697 งานวางแผนระบบการศึกษาระดับปฐมวัย
                     1138515697 งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
                     1138515697 งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษาระดับปฐมวัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     1138515697 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
                     1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๒.๒ งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515756 งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
                     1138515756 งานการวิเคราะห์ การวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
                     1138515756 งานติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
                     1138515756 การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
                     1138515756 งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
                     1138515756 งานตรวจสอบสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
                     1138515756 งานแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือเรียกตัวนักเรียนมาสอบสวน
                     1138515756 งานประกาศ แจ้งความตามรายการสำรวจเด็กตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษาภาคบังคับ
                     1138515756 วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
                     1138515756 ประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     1138515756 งานติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
                     1138515756 จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
                     1138515756 งานเกียวกับทะเบียน ประกาศนียบัตร และใบสุทธิ
                     1138515756 งานลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
                     1138515756 งานลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
                     1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     1138515756 งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
                     1138515756 งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
                     1138515756 การย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนทั้ง ๖ โรงเรียน
                     1138515756 พิจารณาจัดตั้งและยุบ -เลิกโรงเรียน
                     1138515756 งานตรวจสอบหลักฐานและเอกสารโรงเรียน
                     1138515756 งานดูแลโรงเรียน
                     1138515756 งานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
                     1138515756 งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
                     1138515756 งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่างๆ การจัดทำตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
                     1138515756 งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินการงานโรงเรียน
                     1138515756 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
                     1138515756 งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                     1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๒.๓ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่เกียวกับ
                     1138515639 งานวางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน งานวินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและตรวจสอบควบคุมการดำเนินการ
                     1138515639 งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งด้านการบริการและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ
                     1138515639 งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา
                     1138515639 ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
                     1138515639 งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
                     1138515639 งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษา กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     1138515639 งานจัดทำรายงานในการดำเนินงานางการศึกษา และสถิติของชั้นเรียน
                     1138515639 งานรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
                     1138515639 งานข่าวและเผยแพร่ที่เกี่ยวกับจัดทำเอกสารข่าว เช่น สารประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ
                     1138515639 รวบรวมข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล จากโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
                     1138515639 สรุปข่าวทางการศึกษา ส่งสื่อมวลชน ทั้งในท้องถิ่นส่วนกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                     1138515639 ประสานการทำข่าวกับสื่อมวลชน
                     1138515639 บันทึกจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ นำออกเผยแพร่แก่ประชากรและกลุ่มมวลชน
                     1138515639 ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และเวลามีงานนิทรรศการทางการศึกษาในสังกัดและต่างจังหวัด
                     1138515639 ตรวจ ตัดข่าวประจำวัน จากหนังสือพิมพ์ ข่าวเกี่ยวข้องกับการศึกษา/ปฏิรูปการศึกษา/ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา ข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางการศึกษา
                     1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๒.๔ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515662 งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา วางแผนกำหนดแนวการนิเทศการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร วินิจฉัยสั่งการ กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานในงานศึกษานิเทศก์
                     1138515662 งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
                     1138515662 งานวิจัยทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
                     1138515662 งานการให้บริการทางการศึกษาทั่วไป เกี่ยวกับการนิเทศก์และให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาทางวิชาการ
                     1138515662 งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
                     1138515662 งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา การประชุม อบรม สัมมนา และประสานงานให้บริการทางด้านวิชาการ
                     1138515662 งานค้นคว้า ทดลองและเผยแพร่ เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
                     1138515662 งานเผยแพร่และแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียน
                     1138515662 งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
                     1138515662 งานรายงานและประเมินผล ตลอดจนรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา
                     1138515662 งานเผยแพร่ข่าวสร เอกสาร ระเบียบและข้อบังคับการจัดการศึกษา
                     1138515662 งานสถิติและวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษา
                     1138515662 งานพัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา
                     1138515662 งานรวบรวมรายงานเกี่ยวกับสถิติข้อมูลทางการประเมินผลทางการศึกษา
                     1138515662 งานติดต่อประสานงานทางวิชาการ
                     1138515662 งานสถิติข้อมูลจำนวนโรงเรียน ครู และนักเรียน
                     1138515662 งานกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                     1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         ๓. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน และฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
               ๓.๑ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
                     ๓.๑.๑ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515697 การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารเอกสารต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชน
                     1138515697 งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
                     1138515697 งานห้องสมุดประชาชน
                     1138515697 งานการศึกษานอกระบบรูปแบบต่างๆ
                     1138515697 งานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
                     1138515697 งานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     ๓.๑.๒ งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เกียวกับ
                     1138515756 งานวิเคราะห์และสำรวจความต้องการด้านอาชีพ
                     1138515756 งานฝึกอบรมและส่งเสริมด้านอาชีพ
                     1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     ๓.๑.๓ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515639 งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ
                     1138515639 จัดศูนย์แสดงงานต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
                     1138515639 งานปรับปรุงห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
                     1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     ๓.๑.๔ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515662 การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                     1138515662 งานพัฒนาเยาวชน
                     1138515662 การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมเยาวชน และระเบียบเกียวกับศูนย์เยาวชน
                     1138515662 การฝึกอบรมเยาวชน
                     1138515662 การจัดงานวันเยาวชน
                     1138515662 งานวันเด็กแห่งชาติ
                     1138515662 รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานสันทนาการของเทศบาลและโรงเรียน
                     1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     ๓.๑.๕ งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515697 งานส่งเสริมการกีฬา
                     1138515697 งานสนับสนุนการเล่นกีฬา
                     1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     ๓.๑.๖ งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515756 งานส่งเสริมกิจการทางศาสนา และวันสำคัญๆ ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันฉัตรมงคล ฯลฯ
                     1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     ๓.๑.๗ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1138515639 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม วันสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
                     1138515639 สนับสนุนและจัดโครงการเพื่อส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
                     1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๔. หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
                     1138515662 งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
                     1138515662 งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
                     1138515662 งานวิจัยทางการศึกษา
                     1138515662 งานพัฒนาหลักสูตร
                     1138515662 งานการให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
                     1138515662 งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
                     1138515662 งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
                     1138515662 งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษา
                     1138515662 งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                     1138515662 จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
                     1138515662 งานด้านค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่และให้บริการทางการศึกษา
                     1138515662 การรายงานผลวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
                     1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๕. โรงเรียน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับให้ความรู้และส่งเสริมการศึกษาและอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย
                     1138515697 โรงเรียนเทศบาล ๑
                     1138515697 โรงเรียนเทศบาล ๒
                     1138515697 โรงเรียนเทศบาล ๓
                     1138515697 โรงเรียนเทศบาล ๔
                     1138515697 โรงเรียนเทศบาล ๕
                     1138515697 โรงเรียนเทศบาล ๖
                     1138515697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต (กรมพัฒนาชุมชน - เดิม)
                     1138515697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดประจำจังหวัด
                     1138515697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามาอิยาอัลยาการนี
                     1138515697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยุมอียะห์
                     1138515697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งเอง (รร.ท.๔)
                     1138515697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งเอง (รร.ท.๕)
    

375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4