มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี
ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๖

                                         ......................
           

                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  จัดการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน  ครั้ง ๖  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ  สะพานเดชานุชิต  แม่น้ำปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี   โดยมี่ประเภทการแข่งขันดังนี้
                  ๑. เรือมังกร (Dragon Boat)  ๑๒  ฝีพาย
                  ๒. เรือยาว  ๑๐  ฝีพาย
                  ๓. เรือยอกอง  ๕  ฝีพาย
                  ๔. เรือไม้  ๕  ฝีพาย
         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๐ หรือติดต่อ อ.ถาวรินทร์ รักษ์บำรุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑- ๐๓๒๖๔๘๙หรือ คุณสิริชัย  พลับช่วย  ๐๘๑-๒๗๕๓๓๐๖           หรือ คุณนวพงษ์เพ็ชรอุไร หมายเลข ๐๘๖-๖๙๓๖๔๗๙

.....................................

                                                                                                            ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖