ข่าวประชาสัมพันธ์

                                         ......................               
              
                 เทศบาลเมืองนราธิวาส   เข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานมหกรรมการจัดการ      ศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า                       อิมแพ็คเมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  ๒ - ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  โดยเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับประเทศครั้งนี้ประกอบด้วย

                  ๑. โครงงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง ของดีจากป่าบาลา – ฮาลา    ระดับชั้น  ป.๔ – ป.๖  
                      โรงเรียนเทศบาล  ๕  (ถนนวัดประชาภิรมย์)
                  ๒. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง รู้สุข  ทุกข์คลาย ด้วยสหายใกล้ตัว ระดับชั้น  ป.๔ – ป.๖
                      โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดประชาภิรมย์)
                  ๓. กล่าวสุนทรพจน์  ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น  ป.๔ – ป.๖ โรงเรียนเทศบาล  ๖  (ถนนโคกเคียน)
                  ๔. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินมหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์จากระดาษรีไซเคิลระดับชั้น  ม.๑ – ม. ๓
                      โรงเรียนเทศบาล  ๒  (บ้านบาเละฮิเล)
                  ๕. การประดิษฐ์สิ่งของวัสดุเหลือใช้  ระดับชั้น  ม.๑ – ม. ๓ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (บ้านบาเละฮิเล)

.....................................

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖